"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
W poniedziałek 23 października uhonorowano Magdalenę Łasińską – Kowara – Laureatkę Konkursu Pomorskie dla Seniorów z Sopotu.

W poniedziałek 23 października uhonorowano Magdalenę Łasińską - Kowara - Laureatkę Konkursu Pomorskie dla Seniorów w kategorii Przyjaciółka Seniorów z Sopotu.

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. Iwona Olczak
23.10.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
23.10.2023

Podczas III Plenarnego Posiedzenia Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbywającego się w Gdańsku, Agnieszka Kapała – Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego wręczyła laureatce z Sopotu - Magdalenie Łasińskiej - Kowara nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii Przyjaciółka Seniorów.

Informacje o zgłaszającym:  organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, działająca na rzecz seniorów: Jacek Wojciech Gibała, Przewodniczący Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.

 Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności):

W imieniu Pomorskiego Środowiska Senioralnego, jako wnioskodawcy działającego w strukturze, czy też wspierających Pomorską Delegaturę OPS, której przewodniczę mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Kapitule osiągnięcia naszej Nominatki Pani dr n. med. Magdaleny Łasińskiej — Kowara, która od ponad 5 lat, jako lekarz ze specjalizacją z anestezjologii oraz intensywnej terapii działa na rzecz edukacji zdrowotnej seniorów i poprawy jakości opieki okołooperacyjnej, która to opieka jest złej jakości. Osoby po 65 r.ż. stanowią 21-23% operowanych pacjentów. Z racji ich wieku i chorób współistniejących w tej grupie wiekowej ryzyko powikłań okołooperacyjnych jest wyższe niż w ogóle populacji.

Aby zmienić ten stan rzeczy podjęła działania promujące objęcie seniorów szczególną opieką w okresie przed, podczas i po operacji/zabiegu. Nasza Nominatka w ramach krzewienia wiedzy medycznej prowadziła wykłady promujące medycynę okołooperacyjną w ramach projektu „Trzeci Wiek w Zdrowiu”, a jednocześnie od 2021 r. współpracuje z Pomorską Delegaturą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Z jej inicjatywy powstała pierwsza w Polsce Poradnia Kardioanestezjologiczna z elementami prehabilitacji. Nasza Nominatka, cechuje się wręcz pasjonackim podejściem do tematu propagowanej Medycyny Okołooperacyjnej, co pozwoliło Jej zorganizować w Gdańsku pierwszą w Polsce „interdyscyplinarną konferencję MEDYCYJNY OKOŁOOPERACYJNEJ IKMO 2023”pod hasłem „Po pierwsze PRIMO”, z bardzo merytorycznym programem naukowo-dydaktycznym. Zauważając zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa polegające na zwiększaniu się populacji pacjentów w podeszłym wieku i geriatrycznych, zastosowanie idei prehabilitacji w codziennej praktyce jest wręcz medyczną koniecznością. Konferencja zakończyła się przyjęciem i podpisaniem Deklaracji Gdańskiej na rzecz rozwoju medycyny okołooperacyjnej i prehabilitacji, którą opracowała Sekcja Prehabilitacji i Medycyny Okołooperacyjnej, której od lat przewodniczy nasza Nominatka.

Wielce Szanowni Członkowie Wysokiej Kapituły! Pragnę zwrócić uwagę, że w tej nominacji, jak w soczewce „ogniskują” się cele tegorocznego konkursu, – jak prospołeczna aktywność, którą nasza Nominatka podejmuje w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych. Czy jest coś bardziej godnego uhonorowania lub promowania szlachetnych, pożytecznych inicjatyw realizowanych na rzecz seniorów, jak nowatorska troska o ich zdrowie, a nawet życie, jaką od lat wielu propaguje nasza Nominatka, która swoim osobistym oddziaływaniem na rzecz seniorów [poprzez liczne z nimi spotkania informacyjne], powoduje m.in. zapobieganie społecznego wykluczenia osób starszych, których przecież najwięcej wyklucza ich własna choroba.

Troska naszej Nominatki kierunkuje się też na właściwe tworzenie warunków dla zaistnienia oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz potrzeb seniorów, w tym ich stanu zdrowia, jak i szerokiej profilaktyki, a nadto aktywizacji środowiska senioralnego, czy też promocji wolontariatu senioralnego — co będziemy mogli osiągać poprzez pilny rozwój koniecznej dla zdrowia nas wszystkich sieci Poradni Prehabilitacyjnych. Czy też wreszcie, do czego zachęca nasza Nominatka, aby osoby prywatne, organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa itp. podmioty, włączały się do czynnego realizowania polityki senioralnej w życiu społecznym, poprzez podejmowanie aktywności na rzecz seniorów — co osiągać będzie można przy właściwej realizacji jej założeń w zakresie właściwego oddziaływania tejże polityki na Medycynę Okołooperacyjną.

Każdy z nas zna sytuację seniorów w jesieni ich życia. Zróbmy razem wszystko, na co nas dziś stać, aby zmienić ten stan choćby nieco na lepszy, aby jesień ich i jesień może już naszego życia, przebiegała pogodniej, w lepszym zdrowiu oraz w codziennej szczęśliwości, do czego skutecznie zachęca nas wszystkich, bez względu na wiek nasza Nominatka Pani dr n. med. Magdalena Łasińska — Kowara.

Nagrody

Nagrodami przewidzianymi w konkursie są kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafika z widokiem Gdańska.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk