Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Grafika poglądowa zawiera najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.
03.01.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
03.01.2024

Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz podpisała zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej. Rada będzie ważnym ciałem doradczym i konsultacyjnym w procesie budowania nowoczesnej i spójnej polityki senioralnej państwa. Do zadań Rady będzie należało opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań dotyczących polityki senioralnej, przedstawianie propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady określone zostały w dokumencie:
Zarządzenie nr 1 Ministra do spraw Polityki Senioralnej z 29.12.2023 r. w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej

Załącznikiem do zarządzenia jest formularz zgłoszenia kandydatów.
Załącznik do zarządzenia nr 1 – formularz zgłoszenia do Rady do spraw Polityki Senioralnej

Wypełniony Formularz prosimy przesłać w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. na adres e-mail: sekretariatMOD@kprm.gov.pl

 

Rada do spraw Polityki Senioralnej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Polityki Senioralnej.

Rada jest powoływana na 2-letnią kadencję.

Rada liczy od 15 do 30 członków.

W skład Rady wchodzą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej, powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez:

  • poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek;
  • administrację rządową;
  • organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz związki i porozumienia tych podmiotów;
  • organizacje pracodawców oraz związki zawodowe;
  • uczelnie i instytucje badawcze.

Do zadań Rady należy:

  • opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;
  • inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej;
  • przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk