KONKURS OFERT

KONKURS OFERT

24.01.2024
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
24.01.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pn. „Promowanie idei wolontariatu
i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym”.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które:

 • prowadzą działalność pożytku publicznego,
 • których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu,
 • działają na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

Warunki uzyskania dotacji:

 • realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej, niż 15 kwietnia 2024 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2024 roku,
 • zadanie ma charakter ponadlokalny, tj. musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej niż jednego powiatu województwa pomorskiego,
 • wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 25 000 zł,
 • oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 1% wszystkich kosztów realizacji zadania,
 • koszty obsługi zadania nie mogą być wyższe niż 10 % wartości dotacji,
 • każdy z oferentów może złożyć nie więcej niż jedną ofert – w przypadku złożenia więcej, niż jednej oferty, żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

Ofertę należy złożyć: elektronicznie w serwisie Witkac.pl – do 15 lutego 2024 r. do godz. 15.45 oraz:

 • w formie papierowej – do 16 lutego 2024 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w serwisie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego,
 • lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.

Na realizację konkursu w roku 2024 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 200 000 zł.

Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Dokumenty konkursowe
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk