KONKURSY

Grafika poglądowa - zdjęcie zawiera napis: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Cel konkursu:

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji następujących

zadań województwa pomorskiego w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem realizacji zadań jest podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia czynników ryzyka sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych i rozwojowi problemów uzależnień wśród mieszkańców województwa pomorskiego.

Kto może brać udział w konkursie:

Możliwość ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego,

których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Terminarz oraz dostępne środki:

Oferty przyjmowane są w systemie witkac.pl do dnia 22 kwietnia 2024 r. do godziny 15:45

oraz w formie papierowej do dnia 23 kwietnia 2024 r. do godziny 15:45  bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej UMWP. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego

Dostępna pula środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 300.000 zł


|Szczegółowe informacje:

Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

Agata Wyrobek
tel. 58 32 68 567, e-mail: a.wyrobek@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk