POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA SENIORÓW
Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert „Aktywni+” edycja 2024

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert „Aktywni+” edycja 2024

Grafika poglądowa zawiera najważniejsze informacje dotyczące programu
05.05.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
05.05.2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2024. Termin składania ofert: od 13 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w 2024 roku, na zadania określone w ramach 4 priorytetów Programu:

Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu: zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.

Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.

Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Budżet

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu w 2024 r. wynosi 38 mln zł. (Program realizowany w 2024 r. dysponować będzie kwotą w wysokości 40 mln zł z przeznaczeniem w 95% na dotacje – 38 mln zł oraz w 5% na pomoc techniczną – 2 mln zł).

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł.

Wymagany wkład własny:

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy lub kompilację tych wkładów.

Przeznaczenie dotacji (cel dofinansowania):

Głównym celem Programu „Aktywni +”  jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

  • wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego;
  • zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym;
  • podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym;
  • budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

 Termin realizacji zadań:

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie:

od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Składanie ofert:

Ofertę w ramach konkursu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie https://das.mrips.gov.pl/ w dniach od 13 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. do końca dnia.

Wszystkie oferty złożone we wskazanym terminie za pośrednictwem Generatora Ofert zostaną ocenione formalnie oraz merytorycznie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej ofert nie później niż 28 czerwca 2024 r.

 Informacje:

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać od 13 maja do 3 czerwca 2024 r. pod numerem telefonu 538 117 264 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz www.senior.gov.pl

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk