KONKURSY
Konkurs ofert „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych”

Konkurs ofert „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych”

konkurs
24.05.2024
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
24.05.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących”.

Zakres zadania obejmuje wzmocnienie powiatowych Centrów Wsparcia, będących częścią Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz wsparcie ich działalności na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych , m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących.

Powiatowe Centra Wsparcia rozumiane są jako centra organizacji pozarządowych działające na obszarze jednego powiatu lub kilku powiatów województwa pomorskiego działające w celu instytucjonalnego wsparcia i profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, funkcjonujące na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

Warunki uzyskania dotacji:

  • zadanie ma charakter ponadlokalny, tj. musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z co najmniej dwóch powiatów województwa pomorskiego,
  • oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 3% wszystkich kosztów realizacji zadania,
  • koszty obsługi zadania nie mogą być wyższe niż 15 % wartości dotacji,
  • oferent złożył w konkursie tylko jedną ofertę,
  • wnioskowana kwota dotacji nie przekroczyła 20 000,00 zł.

Na realizację konkursu w roku 2024 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 220 000 zł.

Oferty mogą być składane w następującym terminie:

1) elektronicznie w systemie Witkac.pl –  do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:45

oraz:

2) w formie papierowej – do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:45 (złożoną ofertę w systemie Witkac.pl należy wygenerować, wydrukować; następnie podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej.

Ofertę można złożyć również poprzez wysłanie w formie listu – pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego; lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP (podpisy osób uprawnionych zgodnie z KRS).

Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk