Konkurs ofert „Wzmacnianie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i biznesem”

Konkurs ofert „Wzmacnianie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i biznesem”

konkurs
24.05.2024
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
24.05.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego pn. „Wzmacnianie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i biznesem poprzez wdrażanie nowych narzędzi współpracy wzmacniających działania organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ww. współpracy”.

Zakres zadania obejmuje wzmocnienie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i biznesem poprzez wdrażanie nowych narzędzi współpracy wzmacniających działania organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ww. współpracy.

Typy dotowanych projektów:

  • Regionalne wydarzenia międzysektorowe;
  • Fundusze grantowe o zasięgu regionalnym, wspierające lokalne inicjatywy.

Warunki uzyskania dotacji:

  • zadanie ma charakter ponadlokalny, tj. musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z co najmniej siedmiu powiatów województwa pomorskiego,
  • oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym na poziomie co najmniej 1% wszystkich kosztów realizacji zadania,
  • koszty obsługi zadania nie mogą być wyższe niż 10 % wartości dotacji,
  • oferent złożył w konkursie tylko jedną ofertę,
  • Wnioskowana kwota dotacji nie przekroczyła (w zależności od typu projektu): Regionalne wydarzenia międzysektorowe – 25 000,00 zł, Fundusze grantowe o zasięgu regionalnym, wspierające lokalne inicjatywy – 10 000,00 zł.

Na realizację konkursu w roku 2024 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 100 000,00 zł.

Oferty mogą być składane w następującym terminie:

1) elektronicznie w systemie Witkac.pl –  do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:45

oraz:

2) w formie papierowej – do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15:45 (złożoną ofertę w systemie Witkac.pl należy wygenerować, wydrukować; następnie podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej.

Ofertę można złożyć również poprzez wysłanie w formie listu – pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego; lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP (podpisy osób uprawnionych zgodnie z KRS).

Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk