ADOPCJA

Adopcja (przysposobienie) – Jest najlepszą formą zapewnienia dziecku warunków dla prawidłowego jego rozwoju, oznacza nawiązanie między przysposabiającym a przysposobionym stosunku prawno-rodzinnego, podobnego do stosunku, jaki jest między rodzicami a dzieckiem. Pomiędzy tymi stronami powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją pomiędzy dzieckiem a jego naturalnymi rodzicami.

W Polsce wyróżnia się trzy formy przysposobienia, różniące się natężeniem powstałych więzi rodzinnych i wynikających z nich skutków prawnych. Są to przysposobienie: pełne, całkowite (pełne nierozwiązywalne) i niepełne.


Na mocy Uchwały Nr 319/XVI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku oraz nadania jej statutu, od dnia 01 kwietnia 2012 roku funkcjonuje Pomorski Ośrodek Adopcyjny – jednostka budżetowa Województwa Pomorskiego. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku przejął zadania realizowane od dnia 01 stycznia 2012 roku przez Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku działający w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku prowadzi wojewódzki bank danych o dzieciach z terenu województwa pomorskiego oczekujących na przysposobienie.

Pomorski Ośrodek Adopcyjny
al. gen. Józefa Hallera 14
Gdańsk
58 341 46 07 oraz 58 341 46 94
fax: 58 341 44 53
e-mail: sekretariat@poa-gdansk.pl
www.poa-gdansk.pl


Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Województwo Pomorskie zawarło z Fundacją „Dla Rodziny” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2 umowę o realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego na okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny”
ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2
80-283 Gdańsk

58 511 03 75
fax: 58 342 78 69
e-mail: fundacjadlarodziny@gmail.com
www.dlarodziny.org