ADOPCJA

Adopcja (przysposobienie) – Jest najlepszą formą zapewnienia dziecku warunków dla prawidłowego jego rozwoju, oznacza nawiązanie między przysposabiającym a przysposobionym stosunku prawno-rodzinnego, podobnego do stosunku, jaki jest między rodzicami a dzieckiem. Pomiędzy tymi stronami powstają takie same prawa i obowiązki, jakie istnieją pomiędzy dzieckiem a jego naturalnymi rodzicami.

W Polsce wyróżnia się trzy formy przysposobienia, różniące się natężeniem powstałych więzi rodzinnych i wynikających z nich skutków prawnych. Są to przysposobienie: pełne, całkowite (pełne nierozwiązywalne) i niepełne.


Na mocy Uchwały Nr 319/XVI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku oraz nadania jej statutu, od dnia 01 kwietnia 2012 roku funkcjonuje Pomorski Ośrodek Adopcyjny – jednostka budżetowa Województwa Pomorskiego. Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku przejął zadania realizowane od dnia 01 stycznia 2012 roku przez Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku działający w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku prowadzi wojewódzki bank danych o dzieciach z terenu województwa pomorskiego oczekujących na przysposobienie.

Pomorski Ośrodek Adopcyjny
al. gen. Józefa Hallera 14
Gdańsk
58 341 46 07 oraz 58 341 46 94
fax: 58 341 44 53
e-mail: sekretariat@poa-gdansk.pl
www.poa-gdansk.pl


Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodka adopcyjnego w latach 2023-2027. W dniu 29 grudnia 2022 roku Województwo Pomorskie zawarło z Fundacją „Dla Rodziny” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2 umowę o realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodka adopcyjnego na okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny”
ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2
80-283 Gdańsk

58 511 03 75
fax: 58 342 78 69
e-mail: fundacjadlarodziny@gmail.com
www.dlarodziny.org