Seminarium Pomorskie Gminy Rodzinne

Samorząd Województwa Pomorskiego, z inicjatywy Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny, podjął decyzję o organizowaniu cyklicznych spotkań promujących innowacyjne działania realizowane na rzecz rodziny przez lokalne samorządy.

Zaproszenie dla pomorskich organizacji pozarządowych

do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w roku 2017 w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego na lata 2018-2022.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego