REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO TERAPEUTYCZNA

Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku – brak osobowości prawnej

Kontakt:
ul. Abrahama 56
80-307 Gdańsk
tel. 58 552 30 40; 58 552 09 11
www.korczak.gdansk.pl e-mail: sekretariat@korczak.gdansk.pl


Zadania statutowe

Dom im. J. Korczaka jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną o zasięgu regionalnym, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie oraz specjalistyczną terapię, pomoc i wsparcie dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym w wieku
od 0 do lat 12, pozbawionym stale lub okresowo opieki rodzicielskiej. Jest jedyną tego rodzaju placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Placówka zapewnia dzieciom:

 • rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych oraz wczesną interwencję i wieloprofilowe wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • pomoc psychologiczną w postaci indywidualnej oraz grupowej terapii,
 • terapię i wsparcie pedagogiczne prowadzone przez pedagogów terapeutów,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej,
 • zajęcia plastyczne oraz zajęcia z arteterapii,
 • zajęcia z rytmiki,
 • zajęcia z muzykoterapii,
 • zajęcia z tańca na wózkach.

Placówka zapewnia także:

 • nauczanie w placówkach edukacyjnych Gdańska,
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – rewalidacja dla dzieci głęboko niepełnosprawnych na terenie placówki,
 • specjalistyczne oddziaływanie na rodzinę naturalną dziecka (praca socjalna z rodziną oraz oddziaływania psychologiczno – pedagogiczno – terapeutyczne),
 • specjalistyczne leczenie, pielęgnację, opiekę nad dziećmi chorymi.

Placówka współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami w zakresie terapii dzieci krzywdzonych.

Ponadto placówka specjalizuje się w pracy z dziećmi w metodzie komunikacji alternatywnej AAC.