Rozpoczął się projekt „Pomorskie Dzieciom”. Służy przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia dziecko w maseczce oraz napis
Zdjęcie poglądowe. Przedstawia dziecko w maseczce oraz napis "Pomorskie Dzieciom". Autor: Maciej Kochanowski

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uruchamia nabór wniosków o udzielenie grantów na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych. Wsparcie możliwe będzie dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia  2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Wartość projektu wynosi: 20 000 000 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 18 000 000 zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Celem projektu  jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku są :

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. organizacje pozarządowe,
 3. osoby prawne, w tym: kościelne osoby prawne,
 • prowadzące zgodnie z rejestrami Wojewody Pomorskiego placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną lub hospicja domowe dla dzieci,

lub

 • realizujące zadania organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Jaki jest przewidywany efekt projektu?

Efektem projektu będzie objęcie wsparciem 2515 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, poprzez zapewnienie im wsparcia psychologicznego, rehabilitacyjnego, wolontarystycznego i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, jak również wsparcie 639 pracowników placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników hospicjów domowych dla dzieci poprzez wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i motywacji do zwiększonego zaangażowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Nabór wniosków jest naborem otwartym. Regulamin udzielania grantów opublikowany jest poniżej. Po wypełnieniu formularza Wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, należy go złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

 1. za pośrednictwem ePUAP na skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy podpisem kwalifikowanym lub skan, wcześniej wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
 2. w formie pisemnej, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;

Adresy

 • Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP
 • Wniosek w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:45 do 15:45.

Termin składania wniosków

 • I edycja: od dnia ogłoszenia naboru do dnia 30 września 2021 r.
 • II edycja: od dnia 1 listopada 2021 do dnia 30 listopada 2021 r.
 • III edycja: od dnia 15 kwietnia 2022 do dnia 31 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje

Dokładnych informacji dot. naboru wniosków udziela Kinga Myrcik – Kierownik referatu ds. koordynacji polityki społecznej, tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu. Bieżące informacje dot. projektu dostępne na stronie internetowej: https://rops.pomorskie.eu//pomorskie-dzieciom.

Prezentacja - najważniejsze informacje nt. projektu

Dokumenty obowiązkowe do pobrania

Dokumenty robocze - propozycja do wykorzystania na etapie realizacji

Projekt „Pomorskie Dzieciom" realizowany jest przez Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

view szablon artykułu

Pomorskie Dzieciom

Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych  realizuje projekt pn. Pomorskie dzieciom" służący przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19 lub innych chorób zakaźnych.

Celem projektu  jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj: dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą) lub objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych – POW i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – RPOT), wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi oraz kadry realizującej specjalistyczne usługi w hospicjach domowych dla dzieci.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia  2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Efektem projektu będzie objęcie wsparciem 2515 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, poprzez zapewnienie im wsparcia psychologicznego, rehabilitacyjnego, wolontarystycznego i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, jak również wsparcie 639 pracowników placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników hospicjów domowych dla dzieci poprzez wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i motywacji do zwiększonego zaangażowania
w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Wartość projektu wynosi: 20 000 000 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 18 000 000 zł.