POMORSKIE DZIECIOM

Logotypy Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE

Podsumowanie projektu „Pomorskie Dzieciom” służącego przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19

Pomorskie Dzieciom - banner

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizowało projekt w formule grantowej mający na celu wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych. Wsparcie możliwe było dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2023 r. Wartość projektu, po zmniejszeniu jego wartości, wynosiła: 18 333 333,39 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 16 500 000,05 zł.

Kto mógł ubiegać się o wsparcie?
Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku były :

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. organizacje pozarządowe,
  3. osoby prawne, w tym: kościelne osoby prawne,
  • prowadzące zgodnie z rejestrami Wojewody Pomorskiego placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną lub hospicja domowe dla dzieci,

lub

  • realizujące zadania organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje
Dokładnych informacji dot. projektu udziela Kinga Myrcik – Kierownik referatu ds. koordynacji polityki społecznej, tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu. Bieżące informacje dot. projektu dostępne na stronie internetowej: https://rops.pomorskie.eu//pomorskie-dzieciom.

Do pobrania