POMORSKIE DZIECIOM

Logotypy Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE

Rozpoczął się projekt „Pomorskie Dzieciom”.
Służy przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19

Pomorskie Dzieciom - banner

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uruchamia nabór wniosków o udzielenie grantów na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych. Wsparcie możliwe będzie dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Wartość projektu wynosi: 20 000 000 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 18 000 000 zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku są :

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. organizacje pozarządowe,
 3. osoby prawne, w tym: kościelne osoby prawne,
 • prowadzące zgodnie z rejestrami Wojewody Pomorskiego placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną lub hospicja domowe dla dzieci,

lub

 • realizujące zadania organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Jaki jest przewidywany efekt projektu?
Efektem projektu będzie objęcie wsparciem 2515 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, poprzez zapewnienie im wsparcia psychologicznego, rehabilitacyjnego, wolontarystycznego i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, jak również wsparcie 639 pracowników placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników hospicjów domowych dla dzieci poprzez wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i motywacji do zwiększonego zaangażowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Jak ubiegać się o środki?
Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Nabór wniosków jest naborem otwartym. Regulamin udzielania grantów opublikowany jest poniżej. Po wypełnieniu formularza Wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, należy go złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

 1. za pośrednictwem ePUAP na skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy podpisem kwalifikowanym lub skan, wcześniej wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
 2. w formie pisemnej, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;

Adresy

 • Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP
 • Wniosek w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:45 do 15:45.

Termin składania wniosków

 •  I edycja: od dnia ogłoszenia naboru do dnia 30 września 2021 r.
 • II edycja: od dnia 1 listopada 2021 do dnia 30 listopada 2021 r.
 • III edycja : od dnia 15 kwietnia 2022 do dnia 31 maja 2022 r.
 • IV edycja: nabór otwarty: od dnia 01 czerwca 2022 do 30 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje
Dokładnych informacji dot. naboru wniosków udziela Kinga Myrcik – Kierownik referatu ds. koordynacji polityki społecznej, tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu. Bieżące informacje dot. projektu dostępne na stronie internetowej: https://rops.pomorskie.eu//pomorskie-dzieciom.

Prezentacja – najważniejsze informacje nt. projektu
Prezentacja – Pomorskie Dzieciom [.pdf, 324kb]

Dokumenty obowiązkowe do pobrania
Wniosek o udzielenie grantu [.docx, 114kb]
Regulamin wersja siódma – obowiązująca [.docx, 197 kb]
Wzór sprawozdania [.docx, 114 kb]
Plakat EFS [.docx, 196 kb]
Oświadczenie uczestnika [.docx, 113 kb]

Dokumenty robocze – propozycja do wykorzystania na etapie realizacji
OPIS do FV _6.2.2 Pomorskie dzieciom_JST [.xls 105kb]
OPIS do FV _6.2.2 Pomorskie dzieciom_ngo [.xls 105kb]
OPIS do list płac _6.2.2 Pomorskie dzieciom_JST [.xls 105kb]
OPIS do list płac _6.2.2 Pomorskie dzieciom_NGO [.xls 105kb]

Projekt „Pomorskie Dzieciom” realizowany jest przez Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.