Zapraszamy członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na bezpłatne szkolenie!

Fot. ©Depositphotos/Vitaly Valua

Serdecznie zapraszam członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych do udziału w organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej nieodpłatnych szkoleniach: "Przemoc jako objaw problemów rodziny" oraz "Przemoc a alkohol – pomoc dorosłym i dzieciom". Szkolenia prowadzone będą przez przedstawiciela Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego Specjalistę Psychoterapii Uzależnień (certyfikaty PARPA), rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trenera w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych.


Szkolenia odbędą się w Hotelu Focus przy ul. Elbląskiej 85 w Gdańsku, w następujących terminach:

 • 28-29 października 2019 r.,
 • 29-30 października 2019 r.,
 • 30-31 października 2019 r.

Do pobrania:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: b.perez@pomorskie.eu w terminie do dnia 18 października b.r., ze wskazaniem preferowanego terminu szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Uczestnicy ponoszą jedynie koszt dojazdu.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, adres email: rops@pomorskie.eu;
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@pomorskie.eu lub telefonicznie 58 32 62 518 i pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z organizacją szkoleń ;
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 21 pkt 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
 • Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu archiwizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku;
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
view szablon artykułu