PROJEKTY, PROGRAMY I STRATEGIE

Projekty:

Do zadań ROPS należy realizacja projektów unijnych w ramach szeroko rozumianej integracji społecznej, w tym:

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego opracowuje, aktualizuje i realizuje strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej będącą integralną częścią strategii rozwoju województwa.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030)

Zgodnie z art. 16b oraz art. 21 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.) dokument SRWP 2030 pełni funkcję wojewódzkiej strategią w zakresie polityki społecznej, która jest integralną częścią strategii rozwoju województwa.

ROPS jest również jednym z realizatorów Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, który uszczegóławia zapisy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP)

Regionalny Program Strategiczny w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej

Dokumentami komplementarnymi ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP) są również:

  • w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej:

Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030

  • w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami:

Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

  • w obszarze przeciwdziałania przemocy:

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030

Program przeciwdziałania przemocy domowej dla osób leczonych w placówkach lecznictwa odwykowego w Województwie Pomorskim

Pomorski Ramowy Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Pomorski Ramowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

  • w obszarze profilaktyki uzależnień:

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030

  • w obszarze ekonomii społecznej

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pomorska Ekonomia Społeczna 2030

 

Programy, których realizacja dobiegła końca:

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020