WŁĄCZAMY POMORSKIE!

Projekt: WŁĄCZAMY POMORSKIE!

Grafika poglądowa. Autor: Marcin Mielewczyk

Województwo Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach środków z programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 Działanie FERS 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, realizuje projekt pn. „Włączamy Pomorskie!”.

 • wartość projektu ogółem: 21 792 255,74 PLN, w tym:
 • budżet państwa: 3 809 286,31 PLN
 • dofinansowanie UE: 17 982 969,43 PLN
 • okres realizacji projektu: 01.10.2023 r. – 31.12.2028 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami realizującymi działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym. W tym przez PES i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznej na rzecz społeczności lokalnej.

Powyższe działania zostały podzielone na 3 główne zadania:

Zadanie 1. Działania badawczo – rozwojowe oraz programowanie

W ramach którego założono realizację następujących przedsięwzięć:

 • Diagnozowanie, monitorowanie sytuacji regionalnej oraz programowanie nowych rozwiązań w obszarze usług społecznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, adopcji, pomocy i integracji społecznej, integracji imigrantów oraz ekonomii społecznej;
 • Badania własne lub zlecone oraz działania rozwojowe, mające na celu podniesienie efektywności, skuteczności i innowacyjności polityki na rzecz włączenia społecznego. Powyższe badania mają służyć planowaniu trafnych, nowatorskich rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym przygotowaniu programów i strategii, a także mierzeniu wpływu obowiązujących dokumentów takich jak np. RPDI czy RPRES na działania wynikające z realizacji prześwieć strategicznych SWP;
 • Działania badawcze pozwalające analizować najważniejsze zjawiska i problemy społeczne w regionie;
 • Działania ewaluacyjne i monitorujące, istotne dla realizacji pozostałych elementów projektu w tym m.in.: badania potrzeb szkoleniowych, ewaluację wsparcia lub wymaganą w procesie akredytacji ewaluację OWES;
 • Podnoszenie zdolności analitycznych i planistycznych instytucji działających lokalnie w obszarze włączenia społecznego, w tym wsparcie dla OPS/PCPR w przygotowywaniu raportów własnych np. OZPS, w formie poradników, repozytoriów lub innych materiałów.
 • Wsparcie odbiorców w programowaniu działań w obszarze włączenia społecznego na poziomie lokalnym w tym m.in. organizowanie cyklicznych spotkań np. Forum Analityków Włączenia Społecznego, które stanowić będą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń osób działających na rzecz włączenia społecznego;
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych np. lokalnych planów deinstytucjonalizacji lub aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie pod kątem dostosowania do nowych regulacji prawnych w tym ustawy o ekonomii społecznej lub SRUS.

Zadanie 2. Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej

W ramach którego założono realizację następujących przedsięwzięć:

 • Realizację działań wynikających z Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pomorska Ekonomia Społeczna 2030 oraz powiązanych z wdrażaniem rozwiązań zawartych w ustawie o ekonomii społecznej, w tym działania angażujące JST poprzez tworzenie Paktów na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz działania wzmacniające współpracę z PZS.
 • Działania wspierające i promujące ekonomię społeczną m.in. poprzez promocję produktów i usług oferowanych przez PES np. w trakcie organizowanych co rocznie targów.
 • Działania wzmacniające i rozwijające markę Pomorskiej Ekonomii Społecznej, jako znaku definiującego ekonomię społeczną na Pomorzu.
 • Działania poszerzające i sieciujące ośrodki wsparcia ekonomii społecznej poprzez tworzenie Pomorskiej Sieci OWES.
 • Działania ukierunkowane na podniesienie jakości funkcjonowania PES w regionie poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań takich jak Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej oraz programy mentoringowe, które umożliwią współpracę PES z doświadczonymi partnerami biznesowymi.
 • Działania na rzecz pobudzenia edukacji w zakresie ES w szczególności w szkołach średnich, uczelniach wyższych.
 • Działania wspierające funkcjonowanie RKRES poprzez organizację warsztatów i spotkań oraz zapewnienie warunków do stałej współpracy z ROPS.
 • Angażujące PES w dostosowywanie się do kluczowych wyzwań takich jak np. potrzeba rozwoju i deinstytucjonalizacji (DI) usług społecznych, integracji imigrantów w ramach APES oraz w działania dotyczące zielonej transformacji.

Zadanie 3. Koordynacja aktywnej integracji i rozwoju usług społecznych

W ramach którego założono realizację następujących przedsięwzięć:

 • Analizę potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej i wspierającej jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • Szkolenia, doradztwo, warsztaty, spotkania informacyjne, upowszechniające organizowane w gminach, powiatach na rzecz podmiotów włączenia społecznego, umożliwiające wymianę dobrych praktyk oraz sprawdzonych modeli;
 • Organizowanie konferencji lokalno-regionalnych i wizyt studyjnych jako formy wspierania instytucji pomocy społecznej i innych podmiotów zajmujących się pomocą i integracją społeczną oraz instytucji i podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji poprzez usprawnienie mechanizmów komunikacji regionalno-lokalnej, obiegu informacji i dobrych praktyk;
 • Wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie budowy potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych podmiotów do organizacji usług społecznych;
 • Działania wspierające organizację pracy samorządów w rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, w tym działania świadomościowe i szkolenia dotyczące deinstytucjonalizacji;
 • Działania świadomościowe oraz wspierające zespół ds. rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w regionie, odpowiedzialny za aktualizację Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI) oraz jego opracowanie na kolejne lata;
 • Organizację szkoleń dla pracowników socjalnych, kandydatów na superwizorów oraz pozostałej kadry realizującej usługi społeczne chcącej rozwijać swoje kompetencje zawodowe w celu utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług oraz udzielanego wsparcia;
 • Działania wspierające gminy w tworzeniu CUS i rozwoju dostarczanych przez nie usług,

Zgodnie z założeniami projektów koordynacyjnych ROPS, realizowane wsparcie będzie zgodne z zapisami linii demarkacyjnej oraz spójne z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU:

 • Efektem realizacji projektu będzie objęcie wsparciem 1090 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, z czego 1035 podniesie swoje kwalifikacje;
 • 50% JST opracuje i będzie realizować lokalny plan deinstytucjonalizacji usług społecznych;
 • 70% przedstawicieli JST szczebla gminnego i powiatowego zostanie objętych wsparciem w zakresie ekonomii społecznej i wsparcia PES

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia, zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej są:

 • samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym oraz podmioty organizujące system wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz otoczenie,
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej jako podmioty odpowiedzialne za wspieranie rozwoju ekonomii społecznej.
 • inne podmioty, współpracujące z ROPS, w tym szczególnie:
 • PES i podmioty prywatne, które również realizują działania na rzecz społeczności lokalnych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty sektora publicznego i realizujące szeroko rozumiane usługi społeczne, np.: służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itd.

SKARGI DOTYCZĄCE WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI W PROJEKCIE

Uprzejmie informujemy, iż mogą Państwo zgłaszać do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu pn. „Włączamy Pomorskie!”” finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) lub działań realizowanych w przedmiotowym projekcie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności ww. projekcie z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa:

 1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 2. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap:

 1. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: adres skrytki ePUAP: /MIR/SkrytkaESP
 2. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  adres skrytki ePUAP: /4g447ytes7/skrytka lub http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

DOKUMENTY DO POBRANIA: