Nagrody w konkursie "Pomorskie dla Seniora" przyznane! Dziś uhonorowano laureatów ze Słupska

Zdjęcie przedstawia uroczyste wręczenie nagrody.
Zdjęcie przedstawia uroczyste wręczenie nagrody.

We wtorek 20 lipca 2021r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie "Pomorskie Dla Seniora" w Słupsku. Nagrody przekazali Radne Sejmiku Województwa Pomorskiego - Hanna Zych-Cisoń i Danuta Wawrowska oraz Marek Biernacki – Kierownik Biura Zamiejscowego w Słupsku. Nagrodzeni zostali laureaci w kategoriach „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior" - Pani Janina Pietrasiewicz-Chudy, „Przyjaciel Seniora" - Fundacja Progresja natomiast w kategorii „Pracodawca przyjazny Seniorom" – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. W wydarzeniu uczestniczyła Barbara Bałka – Pełnomocniczka Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej.

 

Laureat w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior" - Pani Janina Pietrasiewicz-Chudy.

Kandydaturę zgłosiła Organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, zrzeszająca seniorów Słupski Uniwersytetu Trzeciego Wieku (SUTW).

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności).

Janina Pietrasiewicz, rocznik 1931, do Słupska przyjechała wraz z rodziną w 1945 roku z Janowej Doliny, pod Kostopolem na Ukrainie. Rodzinie szczęśliwie udało się przeżyć pogrom wołyński. Należy do grona najstarszych słuchaczek SUTW i od 2004 r. angażuje się we wszystkie działania stowarzyszenia. Początkowo prowadziła księgowość, a później przez wiele lat sprawy ewidencyjne i osobowe. Od chwili powstania jest członkiem sekcji teatralnej SUTW, uczestniczyła w realizacji 26 spektakli oraz 9 programów kabareciku. Dała się poznać jako osoba bardzo obowiązkowa, nie opuściła nigdy próby mimo licznych komplikacji zdrowotnych. Od lat współpracuje również z grupą teatralną przygotowującą na ulicach Słupska plenerowe inscenizacje historyczne upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego, zawsze w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00.

Janina Pietrasiewicz znana jest z działalności w wolontariacie. Organizuje zbiórki odzieży dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego- Centrum Psychiatrii w Kobylnicy. Takie działania prowadzi od momentu powstania placówki. Do przekazywania darów mobilizuje członków SUTW, najbliższą rodzinę oraz liczne grono znajomych. Paczki z ubraniami magazynuje we własnej piwnicy, sama organizuje transport. Nie zaprzestała działalności mimo pandemii i ostatnią przesyłkę przygotowała w kwietniu 2021 r. W ramach wolontariatu na początku 2021 roku zorganizowała wśród znajomych zbiórkę książek. Do kolekcji weszły lektury szkolne, podręczniki, publikacje albumowe, popularnonaukowe oraz bardzo wiele beletrystyki. Zbiory, z inicjatywy i przy pomocy pracownika słupskiego Starostwa, pana Ireneusza Borkowskiego, przekazano do klubu „Antrakt" w Słupsku. To popularne, przed pandemią, miejsce spotkań młodzieżowych środowisk twórczych, wieczorów literackich i prezentacji dorobku artystycznego amatorskich grup artystycznych.

Janina Pietrasiewicz-Chudy należy do grona najstarszych mieszkańców Słupska. Udziela się w Kole Pierwszych Słupszczan. Wiele pamiątek osobistych z lat powojennych przekazała jako darowiznę do zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego, odpowiadając tym samym na apel muzealników o zachowanie dla przyszłych pokoleń dowodów pamięci o przeszłości i organizacji życia w Słupsku po zakończeniu wojny. Powodowana tą samą ideą tragiczne przeżycia z Wołynia oraz wspomnienia z pierwszych lat pobytu w Słupsku spisała w obszernej publikacji przesłanej na konkurs literacki „Dawnych wspomnień czar" zorganizowany przez Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Akademię Pomorską. Została laureatką pierwszej nagrody. Jurorów zachwyciła rzetelność przekazu historycznego ujęta we wzruszającej i bardzo osobistej formie literackiej. O swoich doświadczeniach z lat wojny opowiadała również na spotkaniach historycznych.

Janina Pietrasiewicz to człowiek wielu pasji. Lubi podróżować. W lipcu 2019 roku zrealizowała ryzykowną eskapadę marzeń i dotarła na Koło Podbiegunowe. Uwielbia teatr, muzykę, ręczne robótki i lubi robić znajomym piękne prezenty z wykonanych cacuszek.

Kategoria Zwyczajny i Niezwyczajny Senior jest bardzo trudna do zdefiniowania dla rekomendujących, jako że w charakterystyce „zwykłego człowieka" należy przybliżyć niezwykłą osobowość. A taką jest Janeczka, 100 procentowa kobieta, zawsze elegancka, uśmiechnięta, ciekawa świata, gotowa na nowe wyzwania. W dniu 25 czerwca br. rozpoczyna dziesiątą dekadę życia, a wciąż zdumiewa wigorem i życzliwością dla świata.

Laureat w kategorii „Przyjaciel Seniora" -  Fundacja Progresja.

Kandydaturę zgłosiła jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności).

Fundacja Progresja działa na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami od marca 2011 roku. W ciągu swojej 10-letniej działalności zrealizowano wiele projektów zwiększających edukację seniorów, ich rehabilitację społeczną i zawodową oraz przeprowadzono działania mające na celu integrację międzypokoleniową. Ze wsparcia zgłoszonej do konkursu Fundacji skorzystało ponad 30 000 osób z niepełnosprawnościami, w tym dużą część stanowili seniorzy. W latach 2012-2020 zostały przeprowadzone 4 edycje szkoleń dla seniorów z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych, komputerów, smartfonów itp., z których skorzystało 45 osób w wieku senioralnym. Uczestnicy podczas szkoleń nabywali, rozwijali i podtrzymywali umiejętności w zakresie obsługi pakietów programów biurowych, przeglądarek internetowych, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Nadmienić należy, że udział z projekcie przyczynił się do podniesienia samooceny uczestników oraz wzmocnienia potrzeby zwiększania swojej wiedzy ogólnej i umiejętności informatycznych. Pozyskane umiejętności przyczyniły się do zmniejszenia stopnia zależności seniorów od osób trzecich.

Fundacja Progresja prowadzi szereg działań mających na celu wsparcie seniorów w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, na zakupy, na wydarzenia kulturalno-sportowe. Wsparcie udzielane jest również w miejscu zamieszkania poprzez pomoc w pracach domowych, w naprawach sprzętu elektronicznego, instalacji oprogramowania itp.

 Fundacja realizuje wieloletni projekt, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób w wieku senioralnym oraz osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie merytoryczne z zakresu wiedzy o ulgach oraz przysługujących im uprawnieniach, a także korzystanie z bezpłatnego poradnictwa radcy prawnego oraz psychologa. Przekazywane jest również wsparcie informacyjne na temat sprzętu rehabilitacyjnego, ulg komunikacyjnych, likwidacji barier, turnusów rehabilitacyjnych, programów finansowanych ze środków PFRON. W ramach projektu podejmowane są działania podnoszące poziom świadomości społeczności lokalnej na temat osób z niepełnosprawnościami, w tym seniorów, ich praw, potrzeb, możliwości i wkładu w życie społeczne oraz przeciwdziałania negatywnym postawom wobec niepełnosprawności.

Dzięki realizowanym projektom, Fundacja Progresja przyczyniła się do poprawy jakości życia osób starszych poprzez edukację i aktywność w mieście Słupsk i powiecie słupskim. Profesjonalnie dobrany program edukacyjny tworzony z udziałem samych seniorów, którzy znają swoje potrzeby i możliwości, przyczynił się do aktywnego uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy również w organizacji czasu wolnego.

Szerokie spektrum działań Fundacji przyczyniło się do zwiększenia wiedzy i promocji idei aktywnego starzenia się oraz wpłynęło na wizerunek osoby starszej jako osoby aktywnej. Seniorzy podczas różnorodnych zajęć realizowanych przez „Progresję", zdobyli wiedzę, którą wykorzystują podczas organizowanych aktywności takich jak pokaz mody czy wystawa zdjęć. Dodatkowo, seniorzy uczestniczący w jednym z projektów „przeszli metamorfozę" polegającą na zmianie fryzury i wykonaniu profesjonalnego makijażu. Wykonane seniorom zdjęcia wywieszono w przestrzeni publicznej, aby mieszkańcy mogli zobaczyć końcowy efekt prowadzonej akcji. Ten innowacyjny projekt, realizowany przez „Progresję", znacznie wpłynął na poczucie własnej wartości osób w nim uczestniczących. Zwieńczeniem ww. projektu była realizacja filmu z seniorami ukazująca rezultaty „metamorfozy". Dzięki takim działaniom, osoby w wieku senioralnym znacznie chętniej spędzają aktywnie czas wolny oraz angażują się wolontarystycznie. Działania na rzecz seniorów organizowane przez Fundację przyczyniły się do aktywności seniorów w życiu codziennym, wzrosła ich aktywność fizyczna poprzez spacery z kijkami nordic walking, basen, tai chi, czego efektem było zwiększenie motywacji do dalszego działania i zaangażowania coraz większej liczby osób w wieku senioralnym.

 Fundacja, realizuje projekt „Usługa złotej rączki" polegający na wykonywaniu w domach seniorów drobnych napraw. Ponadto, podejmuje działania integracyjne dla seniorów z obszaru rewitalizacyjnego. Osoby w wieku senioralnym mogą skorzystać między innymi z wyjść do teatru, kina, na basen, a także z prowadzonych zajęć gimnastycznych. Dodatkową atrakcją jest organizowanie „herbatek dla seniorów", polegających na cyklicznych spotkaniach integracyjnych przy muzyce, na które zapraszani są różni specjaliści np. lekarze, psycholodzy. Kolejnymi polami działania Fundacji jest współudział w realizacji systemu teleopieki, która przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa seniorów w ich warunkach domowych.

W okresie pandemii od marca 2020 roku, Fundacja objęła opieką prawie 400 seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami, które z powodu obostrzeń nie wychodziły z domów. Wsparcie polegało na codziennych kontaktach telefonicznych, w celu zebrania informacji o bieżących potrzebach seniorów. Pracownicy wspierali seniorów, którzy wymagali pomocy w codziennych zakupach lub dostarczeniu leków, a także w dotarciu na umówione wizyty lekarskie. Dzięki działalności Fundacji Progresja seniorzy otrzymywali i otrzymują kompleksową pomoc.

Laureat w kategorii „Pracodawca przyjazny Seniorom" – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Kandydaturę zgłosiła jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku (MOPR) jest jednostką wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej, obejmuje swoim wsparciem mieszkańców miasta Słupska. Jest pracodawcą zatrudniającym 280 osób w tym 58 osób powyżej 50. roku życia i 13 osób powyżej 60. roku życia. Działania MOPR skierowane są między innymi na wspieranie osób starszych, schorowanych i samotnych.

Dzięki realizacji dwóch projektów pn. „Usługi społeczne innowacyjne i kompleksowe wsparcie mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupsk" oraz „Dzieciom, rodzicom, seniorom — usługi społeczne dla mieszkańców Słupska", od 2018 roku w mieście Słupsk systematycznie rozwijany jest nowoczesny system teleopieki.

Wychodząc naprzeciw problemom podeszłego wieku takim jak choroby, osamotnienie, osłabienie stabilizacji społecznej, brak poczucia bezpieczeństwa, nominowany do nagrody MOPR w miarę swoich możliwości obejmuje działaniami aktywizującymi mieszkańców domu „Zielona Oaza", który przeznaczony jest dla seniorów powyżej 70. roku życia. Prowadzone przez pracowników MOPR zajęcia, przyczyniają się do poprawy komunikacji w ramach grupy mieszkańców, integracji środowiska oraz zapewnienia mieszkańcom zaspokojenia potrzeb bio-psycho-społecznych. Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych MOPR jest doświadczona, wieloletnia pracownica, która z uwagi również na swój wiek rozumie problemy seniorów. Warto podkreślić, że MOPR obejmuje wsparciem 80 osób starszych poprzez prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań", który w formie pomocy półstacjonarnej realizuje zadania służące utrzymaniu seniorów w ich naturalnym środowisku. Odbiorcami usług są podopieczni, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, mają trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub przystosowaniu się w miejscu zamieszkania i wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dzięki zaangażowaniu MOPR powstały i funkcjonują dwa mieszkania chronione wspomagane, w których świadczone jest całodobowe wsparcie skierowane do osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych, samotnych, czy też niesamodzielnych. Kolejną formą aktywizacji seniorów jest Klub Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KAWON. Jest to placówka podległa MOPR, która skupia osoby w wieku 60+. W roku 2020 liczba członków klubu wynosiła 23 osoby. Klub został założony w 2012 roku i nieprzerwanie prowadzi działalność umożliwiającą osobom z różnymi niepełnosprawnościami, w różnym wieku oraz pochodzących z różnych środowisk, adaptację środowiskową. W klubie KAWON podejmowane są działania umożliwiające osobom niepełnosprawnym realizowanie własnych potrzeb poprzez projekty teatralne, wyjścia do kina, teatru, jak i wyjazdy turystyczne. Przykładem ponadczasowego podejścia MOPR do aktywności osób starszych jest również organizowanie spotkań integracyjnych łączących pokolenia. Nadto, MOPR realizował projekt „Posiłek dla seniora", który trwał około trzy miesiące od marca do maja 2020 r., i polegał na zabezpieczeniu posiłków dla seniorów, którzy z powodu pandemii COVID-19 nie mogli samodzielnie przygotować gorącego posiłku. Dodatkowo, w 2020 r. utworzona została wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, z którego chętnie korzystają seniorzy. MOPR prężnie realizuje Programy: „Opieka wytchnieniowa" i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", w ramach których realizowana jest usługa opieki wytchnieniowej oraz specjalistyczne poradnictwo.

Istotnym wsparciem w dobie pandemii COVID-19, skierowanym do osób w wieku senioralnym, był realizowany przez MOPR - Program „Wspieraj Seniora". Z Programu korzystały głównie osoby powyżej 70. roku życia, które zachęcano do pozostania w domach. Trudna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na tworzenie systemu pomocy w robieniu zakupów, wyprowadzaniu zwierząt na spacer, załatwianiu drobnych spraw urzędowych oraz wsparcie w rejestracji na szczepienia. Do zadań zaangażowani zostali pracownicy Ośrodka oraz wolontariusze.

MOPR rozwija ideę wolontariatu i zaangażowania społecznego mieszkańców Słupska, szczególnie w obszarze pomocy społecznej. Działania wolontariuszy skupiają się na pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, rozmowę, wyjście na spacer z seniorami, a także pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu. Wolontariusze niosą pomoc również dzieciom i młodzieży, angażują się do pomocy w odrabianiu lekcji, czy też udzielaniu korepetycji z przedmiotów szkolnych wzmacniając tym samym relacje międzypokoleniowe.

Pracodawca zgłoszony do konkursu korzysta z wiedzy, zaangażowania pracowników w wieku 50+, którzy bez względu na zakres wykonywanych działań zawsze realizują je ze szczególną starannością. Stanowią oni nieocenioną wartość wpływającą na jakość realizacji zadań. MOPR odgrywa istotną rolę w utrzymaniu aktywności osób starszych, wydłużeniu ich niezależności i pobytu we własnym środowisku. Obok wsparcia instytucjonalnego prowadzi również przyjazną politykę wobec zatrudnianych pracowników. Współpraca międzypokoleniowa osób w różnym wieku przekłada się na wzrost poziomu usług, a tym samym na poprawę poziomu życia osób potrzebujących.

Nagrody

Nagrodami przewidzianymi w konkursie są dyplomy, grafiki z widokiem Gdańska, natomiast laureatka w kategorii "Zwyczajny-Niezwyczajny Senior" dodatkowo otrzymała kosz z produktami regionalnymi.

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Fot. Barbara Bałka i Iza Motowidło Zawadzka]

view szablon artykułu