Zapraszamy na spotkanie informacyjne w formule online dotyczące konkursu ofert na rzecz osób w wieku emerytalnym [INFORMACJA]

Grafika ROPS Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Grafika ROPS Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Tematem spotkania będzie omówienie zasad ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów".

Konkurs

W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do zagospodarowania czasu wolnego i potencjału seniorów oraz przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. COVID-19.

Na realizację zadania w roku 2022 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 350 000 zł, przy czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.

Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

Terminarz

Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl w terminie do dnia 10 lutego 2022 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej - do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 15:45 (ofertę wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą.

W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjnym dotyczące konkursu odbędzie się w formule online 27 stycznia 2022 r. w godz. 12:00 - 14:30.

Zapisów na spotkanie informacyjne prosimy dokonywać przy wykorzystaniu załączonego formularza zgłoszeniowego
Link do spotkania zostanie przesłany na Państwa adres e-mail wskazany w formularzu. 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy proszę przysyłać na adres i.olczak@pomorskie.eu w terminie do dnia 25 stycznia 2022

Informacji udziela pracownik Referatu Polityki Senioralnej - Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725.

Agenda spotkania

12:00 - 12:10     Otwarcie spotkania – Agnieszka Kapała Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.
12:10 - 12:40     Przedstawienie wymagań konkursowych, zasad, terminów. Informacje o kryteriach, rezultatach, ofercie, sprawozdaniu - Barbara Bałka - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 
12:40 - 13:00     Informacja na temat najczęściej zgłaszanych pytań telefonicznie i mailowo (od dnia ogłoszenia konkursu) - Iwona Olczak - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 
13:00 - 14:30     Dyskusja, Pytania, Podsumowanie.

Dokumenty do pobrania

view szablon artykułu