PROGRAM WSPÓŁPRACY SWP
Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Podczas XV sesji Sejmiku Województwa radni przyjęli uchwały ws. Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i ws. Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016-2020.

Celem głównym programu jest rozwój systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych w celu skutecznej realizacji zadań publicznych. Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację programu w 2016 r. wynosi ponad 6 mln zł.

Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, ochrona zdrowia – to jedne z priorytetowych zadań w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Ponadto będą to także działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, edukacją i oświatą, ekologią oraz upowszechnianiem kultury fizycznej.

Zaplanowane zostały także działalności na rzecz: integracji cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, dzieci i młodzieży, kombatantów i organizacji pozarządowych.

Uchwała Sejmiku Program współpracy SWP z NGO na 2016

Uchwała Sejmiku Wieloletni Program współpracy SWP z NGO na lata 2016-2020

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk