"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Wręczenie nagrody dla Zwyczajnego-Niezwyczajnego Seniora z powiatu malborskiego

Wręczenie nagrody dla Zwyczajnego-Niezwyczajnego Seniora z powiatu malborskiego

Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania. Fot. Aleksandra Skowrońska
06.06.2023
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
06.06.2023

6 czerwca 2023 roku podczas X Spotkania Pomorskiego Forum Rad Seniorów w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka - Barbara Bałka - Pełnomocniczka Marszałka ds. Polityki Senioralnej uhonorowała Jerzego Ruszkowskiego z Malborka – laureata Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”.

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora, Pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz Seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.

Laureat w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior: Jerzy Ruszkowski

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Jerzy Ruszkowski ma 82 lata. Ukończył Uniwersytet Gdański uzyskując tytuł magistra historii. Jest mieszkańcem Malborka od 1952 roku, w którym przepracował ponad 40 lat , w tym 34 lata pracy pedagogicznej, z czego 30 lat w szkolnictwie specjalnym. Jako długoletni mieszkaniec Malborka jest żywo zainteresowany sprawami lokalnymi, często wypowiada się na łamach miejscowej prasy w sprawach dotyczących środowiska i historii Malborka. Ponadto jest znanym działaczem społecznym i wolontariackim, szczególnie dał się poznać w czasie pandemii koronawirusa. W 2020 roku została wydana książka „Wybrane zagadnienia z historii Związku Harcerstwa Polskiego i regionu ziemi malborskiej” pod redakcją Jerzego Ruszkowskiego, który jest również autorem kilku publikacji z dziedziny problematyki walk o polskość Ziemi Malborskiej w czasie zaborów i okresu międzywojennego.

Jerzy Ruszkowski od 1957 roku jest Członkiem Związku Harcerstwa Polskiego a od 1960 roku, jest instruktorem ZHP oraz harcmistrzem, pełnił szereg funkcji między innymi był Komendantem Hufca w Malborku oraz członkiem Rady Chorągwi Gdańskiej ZHP. Ponadto był członkiem trzech kadencji Rady Chorągwi Elbląskiej ZHP, pełnił społecznie funkcję Kierownika Wydziału ”Nieprzetartego Szlaku” tej Chorągwi. W latach od 2007 do 2018 był w trzech kadencjach członkiem władz statutowych Gdańskiej Chorągwi ZHP.

W 1989 roku był założycielem Harcerskiego Kręgu Seniorów ”Semper Paratus” w Malborku. Nadal jest aktywnym instruktorem, kustoszem Sali Tradycji Hufca, propagatorem historii harcerstwa wśród młodzieży i środowiska lokalnego, oprócz działalności wychowawczo- organizacyjnej w ZHP aktywnie społecznie działa na terenie miasta Malborka i Powiatu. Dwukrotnie był radnym Miasta Malborka i raz Powiatu Malborskiego. Działa w sferze trzeciego sektora. Był aktywnym członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest również współzałożycielem Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Był członkiem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Został wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP i Złotą Lilijką Seniora ZHP. Otrzymał Krzyż Zasługi Dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Malborku.

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna – mieszkanka województwa pomorskiego – Mirosława Dolewa

Nagrody:

Laureat w kategorii Zwyczajny/Niezwyczajny Senior otrzymuje:

kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk