KONKURSY
Konkurs ofert – SENIORZY

Konkurs ofert - SENIORZY

Grafika poglądowa zawiera najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.
23.01.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
23.01.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”.

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do zagospodarowania czasu wolnego i  potencjału seniorów oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych.

W ramach konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Oferentom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się w formule online 5 lutego 2024 r. w godz. 12:00 – 14:00.

Zapisów na spotkanie informacyjne prosimy dokonywać w terminie do dnia 1 lutego 2024 przy pomocy formularza

Link do spotkania zostanie przesłany na Państwa adres e-mail wskazany w formularzu

Finanse

Na realizację zadania w roku 2024 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 350 000 zł, natomiast wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 25 000 zł.

Termin i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć: elektronicznie w serwisie Witkac.pl – do 15 lutego 2024 r. do godz. 15:45 oraz:

  1. w formie papierowej – do 16 lutego 2024 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w serwisie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  2. lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 15 kwietnia 2024 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2024 roku.

Oferta musi mieć charakter ponadlokalny tj. musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej niż jednego powiatu województwa pomorskiego.

Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej w tym celu. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z Oferentami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadania.

Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik Referatu ds. Polityki Senioralnej ROPS UMWP – Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, email: i.olczak@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk