Centra Usług Społecznych

Czym są centra usług społecznych?

Centra usług społecznych – to nowe jednostki organizacyjne gmin i instytucje lokalnej polityki społecznej. Są to miejsca, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych.

Usługi są świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Centra usług społecznych:

  • zapewniają możliwość uzyskania różnych usług społecznych w jednym miejscu – bez potrzeby chodzenia do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej czy innej jednostki
  • zapewniają dopasowanie  oferty usług społecznych do realnych potrzeb społeczności lokalnych i dostarczenie ich w sposób skoordynowany
  • przyczyniają się do skutecznego i efektywnego dostarczania usług społecznych mieszkańcom gmin w takiej skali i formie, w jakiej tego potrzebują

Usługi społeczne oferowane przez centra usług społecznych są kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.


Centra usług społecznych na terenie województwa pomorskiego:

  1. Centrum Usług Społecznych w Czersku

Adres: ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk

https://cus.czersk.pl/

  1. Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk

Adres: ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk

https://cus.slupsk.pl/


Obowiązkowe szkolenia dla kadry centrów usług społecznych:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych:

  • osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora CUS musi posiadać dokument ukończenia szkolenia dla organizatorów usług społecznych z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych,
  • osoba zatrudniona na stanowisku koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w CUS musi posiadać dokument ukończenia szkolenia z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych,
  • osoba zatrudniona na stanowisku organizatora społeczności lokalnej w CUS musi posiadać dokument ukończenia szkolenia z zakresu organizacji społeczności lokalnej.

Ww. szkolenia musza spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

Szkolenia te organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.


Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie szkoleń dla CUS, doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego, które planują utworzenie CUS oraz dedykowanych centrom usług społecznych superwizji i coachingu, udziela Referat Koordynacji Polityki Społecznej ROPS.


Film promujący usługi społeczne na przykładzie CUS w Czersku


Film promujący Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk


 

Aktualności