Dodatki, miejsca noclegowe, wyżywienie dla pracowników oraz miejsca do odbywania kwarantanny dla pensjonariuszy DPS. Rusza projekt "Pomorskie Pomaga"!

Grafika dot. projektu Pomorskie Pomaga. Autor M.Kochanowski
Grafika dot. projektu Pomorskie Pomaga. Autor M.Kochanowski

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uruchamia nabór wniosków o udzielenie grantów na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19. Wszystko możliwe będzie dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Za organizację naboru na granty odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Szczegóły poniżej.

Na co można przeznaczyć środki z grantów?

Granty udzielane będą na następujące działania:

  1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami DPS;
  2. Zapewnienie kosztów noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS, którym z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 należy zapewnić noclegi poza miejscem zamieszkania;
  3. Zapewnienie mieszkańcom DPS miejsc tymczasowych 14-dniowej kwarantanny (m.in. noclegi, wyżywienie i zapewnienie opieki nad osobami, które znajdować się będą w kwarantannie).

Jak ubiegać się o środki w ramach Pomorskie Pomaga?

Nabór wniosków jest naborem otwarty, i odbywa się poprzez złożenie wniosku, który stanowi załącznik do regulaminu. Wszytskie potrzebne dokumenty dostępne są poniżej, pod koniec tekstu. Po wypełnieniu formularza wniosku, należy go złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

  • w ePUAP, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy podpisem kwalifikowanym;
  • przez ePUAP – skan, wcześniej wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
  • w formie pisemnej, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:45 do 15:45.

Termin składania wniosków: do dnia 30 listopada 2020 r.

Szczegółowych informacji dot. naboru wniosków udziela:
Kinga Myrcik– Kierownik referatu ds. koordynacji polityki społecznej
tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu

Bieżące informacje dot. projektu dostępne na stronie internetowej: https://rops.pomorskie.eu/pomorskie-pomaga

Dokumenty do pobrania:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

view szablon artykułu


Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. Pomorskie pomaga"

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego.

Zadaniem realizowanym przez beneficjenta w ramach projektu będzie udzielanie grantów podmiotom uprawnionym, prowadzącym domy pomocy społecznej na terenie województwa pomorskiego, na następujące działania:

  1. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami,
  2. zapewnienie noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania
  3. zapewnienie tymczasowych miejsc przy każdym DPS na kwarantannę dla pensjonariuszy (m.in. poprzez pokrycie kosztów związanych z noclegiem, wyżywieniem i opieką nad osobami, które znajdować się będą w kwarantannie) - miejsca odbywania 14-dniowej kwarantanny przed przyjęciem do DPS / po powrocie ze szpitala.

Efektem projektu będzie mniejsze ryzyko zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203
Wkład Funduszy Europejskich:
13 051 771,88

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.