POMORSKIE POMAGA

Fundusze Europejskie, RP, UE - logotypy

Dodatki, miejsca noclegowe, wyżywienie dla pracowników oraz miejsca do odbywania kwarantanny dla pensjonariuszy DPS. Rusza projekt „Pomorskie Pomaga”!

Pomorskie Pomaga - banner

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uruchamia nabór wniosków o udzielenie grantów na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19. Wszystko możliwe będzie dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Za organizację naboru na granty odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Szczegóły poniżej.

Na co można przeznaczyć środki z grantów?

Granty udzielane będą na następujące działania:

  1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami DPS;
  2. Zapewnienie kosztów noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS, którym z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 należy zapewnić noclegi poza miejscem zamieszkania;
  3. Zapewnienie mieszkańcom DPS miejsc tymczasowych 14-dniowej kwarantanny (m.in. noclegi, wyżywienie i zapewnienie opieki nad osobami, które znajdować się będą w kwarantannie).

Jak ubiegać się o środki w ramach Pomorskie Pomaga?

Nabór wniosków jest naborem otwarty, i odbywa się poprzez złożenie wniosku, który stanowi załącznik do regulaminu. Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są poniżej, pod koniec tekstu. Po wypełnieniu formularza wniosku, należy go złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

  • w ePUAP, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy podpisem kwalifikowanym;
  • przez ePUAP – skan, wcześniej wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
  • w formie pisemnej, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:45 do 15:45.

Termin składania wniosków: do dnia 30 listopada 2020 r.

Szczegółowych informacji dot. naboru wniosków udziela:
Kinga Myrcik– Kierownik referatu ds. koordynacji polityki społecznej
tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu

Bieżące informacje dot. projektu dostępne na stronie internetowej: https://rops.pomorskie.eu/pomorskie-pomaga

Dokumenty do pobrania:


Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).