Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

fot. Aleksander Olszak

27 listopada 2017 roku, Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego  podjęli Uchwałę Nr 435/XLI/17 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
 

Do pobrania:

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

view szablon artykułu

Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO's na rok 2017

Fot. Sławomir Lewandowski

28 listopada 2016 roku, Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjeli Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na nadchodzący rok.

Celem głównym programu jest rozwój systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych w celu skutecznej realizacji zadań publicznych. Cele i zadania są kompatybilne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (cel strategiczny 2 – Aktywni mieszkańcy, cel operacyjny 2.2 – wysoki poziom kapitału społecznego , kierunek działania 2.2.1 systemowe wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych).

Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację Programu 2017r. wynosi 6 060 735,00 zł i została oszacowana przez Departamenty Urzędu bezpośrednio zaangażowane w realizację Programu. Dodatkowo organizacje pozarządowe będą mogły w 2017 roku aplikować o środki w ramach konkursów ogólnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, a o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także korzystać ze wsparcia Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.  

Do pobrania
Uchwała Nr 307/XXVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

view szablon artykułu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO za rok 2015

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

5 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozadania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

Załącznik do Uchwały, Sprawozdania

view szablon artykułu

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

$image_alt

Podczas XV sesji Sejmiku Województwa radni przyjęli uchwały ws. Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i ws. Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016-2020.

Celem głównym programu jest rozwój systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych w celu skutecznej realizacji zadań publicznych. Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację programu w 2016 r. wynosi ponad 6 mln zł.

Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, ochrona zdrowia – to jedne z priorytetowych zadań w zakresie współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Ponadto będą to także działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, edukacją i oświatą, ekologią oraz upowszechnianiem kultury fizycznej.

Zaplanowane zostały także działalności na rzecz: integracji cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, dzieci i młodzieży, kombatantów i organizacji pozarządowych.

Uchwała Sejmiku Program współpracy SWP z NGO na 2016

Uchwała Sejmiku Wieloletni Program współpracy SWP z NGO na lata 2016-2020

view szablon artykułu