Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Fot. ©Depositphotos/pressmaster
Fot. ©Depositphotos/pressmaster

W dniu 28 maja br. Zarząd Województwa Pomorskiego przedłożył Sejmikowi Województwa Pomorskiego Uchwałę nr459 /326/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
  1. Analiza danych efektywności
  2. Ankieta usługi społeczne
  3. Uchwała ZWP
  4. Zał. do Uchwały ZWP
  5. Zlecanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego usług społecznych podmiotom trzeciego sektora
view szablon artykułu

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

fot. Aleksander Olszak

27 listopada 2017 roku, Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego  podjęli Uchwałę Nr 435/XLI/17 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
 

Do pobrania:

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

view szablon artykułu

Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO's na rok 2017

Fot. Sławomir Lewandowski

28 listopada 2016 roku, Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjeli Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na nadchodzący rok.

Celem głównym programu jest rozwój systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych w celu skutecznej realizacji zadań publicznych. Cele i zadania są kompatybilne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (cel strategiczny 2 – Aktywni mieszkańcy, cel operacyjny 2.2 – wysoki poziom kapitału społecznego , kierunek działania 2.2.1 systemowe wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych).

Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację Programu 2017r. wynosi 6 060 735,00 zł i została oszacowana przez Departamenty Urzędu bezpośrednio zaangażowane w realizację Programu. Dodatkowo organizacje pozarządowe będą mogły w 2017 roku aplikować o środki w ramach konkursów ogólnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, a o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także korzystać ze wsparcia Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.  

Do pobrania
Uchwała Nr 307/XXVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

view szablon artykułu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO za rok 2015

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

5 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozadania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

Załącznik do Uchwały, Sprawozdania

view szablon artykułu

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

$image_alt

Podczas XV sesji Sejmiku Województwa radni przyjęli uchwały ws. Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i ws. Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016-2020.

Celem głównym programu jest rozwój systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych w celu skutecznej realizacji zadań publicznych. Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację programu w 2016 r. wynosi ponad 6 mln zł.

Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, ochrona zdrowia – to jedne z priorytetowych zadań w zakresie współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Ponadto będą to także działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, edukacją i oświatą, ekologią oraz upowszechnianiem kultury fizycznej.

Zaplanowane zostały także działalności na rzecz: integracji cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, dzieci i młodzieży, kombatantów i organizacji pozarządowych.

Uchwała Sejmiku Program współpracy SWP z NGO na 2016

Uchwała Sejmiku Wieloletni Program współpracy SWP z NGO na lata 2016-2020

view szablon artykułu