Konkurs ofert na realizację w 2022r. zadań SWP w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [KONKURS]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: #SENIORZY. OTWARTY KONKURS OFERT. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa. Przedstawia napis: #SENIORZY. OTWARTY KONKURS OFERT. Autor: Marcin Mielewczyk

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów". Spotkanie informacyjne dot. konkursu odbędzie się zdalnie 27 stycznia w godz. 12:00 – 14:30.

 

Jakie są cele zadania ?

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do zagospodarowania czasu wolnego i  potencjału seniorów oraz przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. COVID-19

Ile wynosi dofinansowanie ?

Na realizację w/w zadania w roku 2022 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 350 000 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Do kiedy można złożyć ofertę ?

Ofertę  należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl  - (od  13 stycznia 2022 r.) do 10 lutego  2022 r. do godz. 15.45 oraz  w formie papierowej - do 11 lutego  2022 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych konkursem odbędzie się zdalnie 27 stycznia w godz. 12:00 – 14:30, przy pomocy aplikacji ZOOM.

Szczegółowe informacje

Szczegółowych informacji udziela pracownik:

Załączniki

view szablon artykułu