Konkurs ofert na realizację zadań SWP - „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów” [OGŁOSZENIE]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: konkurs ofert.
Grafika poglądowa. Przedstawia napis: konkurs ofert.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów". Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl  do 14 czerwca  2021 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej do 15 czerwca 2021 r. do godz. 15:45.

 

Jakie są cele zadania ?

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do zagospodarowania czasu wolnego i potencjału seniorów oraz przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. COVID-19.

Ile wynosi dofinansowanie ?

Na  realizację  zadania  w  roku  2021  Zarząd  Województwa  Pomorskiego  przeznaczył  kwotę  100  000  zł,  przy  czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

Do kiedy można złożyć ofertę ?

Ofertę  należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl  - (od  18 maja 2021 r.) do 14 czerwca  2021 r. do godz. 15.45 oraz  w formie papierowej - do 15 czerwca  2021 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje

Informacji udziela pracownik ROPS - Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, email: i.olczak@pomorskie.eu

Dokumenty do pobrania

view szablon artykułu