POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
Po spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów [RELACJA, ZDJĘCIA]

Po spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów [RELACJA, ZDJĘCIA]

Pomorskie Forum Rad Seniorów odbyło się 6 marca 2019 roku w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
07.03.2019
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
07.03.2019

W środę 6 marca w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80. przedstawicieli gminnych rad seniorów z całego Pomorza.

Tematyka forum dotyczyła przede wszystkim kwestii związanych z sytuacją osób starszych oraz różnych form aktywizacji społecznej seniorów. Spotkanie było świetną okazją do wymiany opinii, doświadczeń oraz sugestii w zakresie zarówno aktywności obywatelskiej seniorów jak i systemu wsparcia osób starszych.

Pomorskie dla Seniora – Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w roku 2019

Spotkanie otworzyła Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Na wstępie spotkania Barbara Bałka – Koordynator Zespołu ds. Polityki Senioralnej ROPS zaprezentowała zgromadzonym informację dot. konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. Konkurs cieszył się w ubiegłym roku sporym zainteresowaniem. W tym roku przedsięwzięcie to będzie kontynuowane. Konkurs zasadniczo odbywał się będzie na podobnych zasadach jak w zeszłym roku. Jego celem będzie przede wszystkim wyróżnienie seniora, samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim. Nowością będzie nagroda w kategorii Przyjaciel Seniora, którą uhonorowane zostaną osoby będące mieszkańcami Pomorza, bez względu na wiek wyróżniające się w sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej. Więcej informacji m.in. o terminach złożenia wniosków o nagrodę znaleźć można będzie na naszej stronie internetowej. Specjalne informacje zostaną przesłane również do gmin z całego województwa.

Sytuacja mieszkańców Pomorza powyżej 60 roku życia

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze zrealizowanym w 2018 roku badaniem dotyczącym sytuacji osób powyżej 60 roku życia w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w województwie pomorskim. W tym roku zostanie przygotowana publikacja zawierająca wyniki z badania. Na naszej stronie internetowej ROPS można zapoznać się z raportem końcowym.

Planowane działania Samorządu Województwa Pomorskiego

W kolejnej części spotkania, uczestnicy wysłuchali prezentacji dotyczącej planowanych w roku bieżącym działań z obszaru polityki senioralnej, których koordynatorem będzie Samorząd Województwa Pomorskiego. Poza wspomnianym wcześniej konkursem do najważniejszych zadań należeć będzie przede wszystkim:

  • organizacja wraz z Dziennikiem Bałtyckim konferencji tematycznych w różnych częściach województwa pomorskiego,
  • organizacja lub współorganizacja spotkań i innych wydarzeń o charakterze ponadlokalnym skierowanych do seniorów z Pomorza,
  • organizacja prac Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – organu doradczego marszałka województwa,
  • kontynuacja Pomorskiego Forum Rad Seniorów, które na celu ma sieciowanie gminnych rad seniorów z całego województwa,
  • zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań z obszaru działalności na rzecz osób starszych.

Seniorzy w Akcji – dotacje na projekty senioralne

Uczestnicy spotkania, mieli okazję poznać zasady finansowania różnych projektów na rzecz seniorów zarówno przy wykorzystaniu środków z budżetu samorządu wojewódzkiego jak i z innych źródeł. Przedstawiony został m.in. program „Seniorzy w Akcji”. Do 18 marca trwa nabór do kolejnej programu w ramach, którego uzyskać można wsparcie w wysokości 15 000 zł. O dotacje ubiegać mogą się osoby powyżej 60. roku życia lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba pełnoletnia młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Szczegółowe informację na temat dotacji w ramach „Seniorzy w Akcji” znaleźć można na stronie internetowej www.seniorzywakcji.pl, za organizację odpowiada natomiast Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”.

Podczas spotkania zaprezentowany został również jeden z projektów zrealizowanych w ostatniej edycji „Seniorzy w Akcji”. Z inicjatywy Barbary Średniawy grupa seniorów z Gdańska opracowała katalog Dolnego Miasta, śródmiejskiej części Gdańska. Uczestnicy projektu po odpowiednim przeszkoleniu krytycznie spojrzeli na dotychczasowe przewodniki i informatory tworząc własny, subiektywny katalog z ciekawymi obiektami w mieście. Seniorskie działania wspierali specjaliści – historycy, architekci, specjaliści od kultury i turystyki. Katalog przeznaczony był dla władz oraz dla instytucji i osób zajmujących się budowaniem strategii promocji i rozwoju regionu.

Zachęcamy również do przeczytania artykuły dot. realizacji jednego z projektów w ramach Seniorzy w Akcji na naszej stronie internetowej

Wymiana doświadczeń

Pomorskie Forum Rad Seniorów to przede wszystkim platforma wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń, którym dzielą się między sobą przedstawiciele gminnych rad seniorów z Pomorza. Ostatnia część spotkania, poświęcona była właśnie otwartej dyskusji na temat różnych aspektów funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie. W trakcie debaty podczas, której każdy z uczestników miał szanse zabrać głos poruszono takie temat jak: problemy osób starszych z niepełnosprawnościami, kwestie związane ze wsparciem dla osób niesamodzielnych czy oferta mieszkalnictwa społecznego skierowanego do osób starszych. Ponadto dyskutowano na temat różnych kwestii związanych z problematyką aktywności zawodowej osób starszych. Kluczową kwestią w tym wymiarze jest chociażby znalezienie sposobu na zaktywizowanie zawodowe osób starszych, które mogłyby i chciałby podjąć dodatkową lub stałą pracę. Wiele w tym względzie zależy na pewno od różnych rozwiązań formalno-prawnych.

Poruszono również problem dotarcia do osób starszych. W niektórych gminach naszego województwa większość danych o seniorach w tym informacji o osobach potrzebujących posiadają ośrodki pomocy społecznej. Nie zawsze jest to jednak regułą. Pewnym ułatwieniem w pozyskiwaniu informacji mógłby stanowić różnego rodzaju rozwiązania typu karta seniora.

Wywołany temat kart seniora, został rozwinięty o kwestie sposobu zachęcania przedsiębiorców do partnerstwa w tego typu inicjatywach. Przedsiębiorcy w opinii niektórych osób uczestniczących w dyskusji powinni „liczyć” się ze znaczącą grupą konsumentów jakimi są osoby starsze.

Innym z tematów o którym rozmawiano podczas otwartej dyskusji była kwestia pozyskiwania oraz szkolenia osób, które mogłyby pracować z seniorami. Zwrócono m.in. uwagę na fakt iż w dalszym ciągu brakuje szkoleń dla osób pracujących na co dzień z seniorami.

Podczas spotkania, przedstawiciele gminnych rad seniorów, informowali o różnych planowanych w bieżącym roku inicjatywach, wydarzeniach skierowanych do seniorów:

  • Piknik od Juniora do Seniora (Czarne)
  • Koncert dla seniorów (Gdynia)
  • Olimpiada Senior-Obywatel (całe województwo)
  • Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku (Tczew)

Z uwagi na coraz większą liczbę tego typu wydarzeń powstał pomysł na utworzenie kalendarza wydarzeń senioralnych. Przedstawiciele organizatora forum (ROPS) poinformowali że kalendarz taki będzie mógł funkcjonować na stronie internetowej www.rops.pomorskie.eu

Na podstawie otwartej dyskusji powstanie program następnego forum, o którym poinformujemy wkrótce.

 

Galeria zdjęć Fot.: Maciej Kochanowski

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk