POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
Pomorskie Rady Seniorów 2023 – można już składać wnioski aplikacyjne

Pomorskie Rady Seniorów 2023 - można już składać wnioski aplikacyjne

Grafika poglądowa zawiera uczestników VIII Forum oraz najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia. Autor: Barbara Bałka
28.05.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
28.05.2023

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego do składania wniosków na dofinansowanie zadań własnych gminy wskazanych przez Gminną Radę Seniorów utworzoną przez Radę Gminy – „Pomorskie Rady Seniorów 2023”

Wspierając inicjatywy Rad Seniorów promujemy partycypację społeczną osób starszych, upowszechniamy aktywność seniorów oraz politykę senioralną.

Gminy, w których funkcjonują Rady Seniorów składając wniosek mogą otrzymać środki (do 10.000 zł) na realizację inicjatyw polepszających jakość życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym, a także zapobiegających ich wykluczeniu i utracie samodzielności.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. za pośrednictwem e-puap. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45 – 15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej wniosek dopisujemy: „ROPS – Wniosek aplikacyjny – Pomorskie Rady Seniorów 2023”.

Rozstrzygnięcie planowane jest na trzeci kwartał 2023 r.

Do wniosku dołączamy: Uchwałę lub wyrażone w inny sposób stanowisko Gminnej Rady Seniorów utworzonej przez Radę Gminy, z którego wynika potrzeba realizacji zadania własnego gminy.

 

Zaproszenie – omówienie zasad:

Zapraszamy przedstawicieli Gminnych Rad Seniorów oraz jednostek samorządu terytorialnego do udziału w X spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów w dniu 6 czerwca 2023 r. (wtorek) w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.

Podczas Forum szczegółowo omówmy zasady aplikowania do oferowanej przez Samorząd Województwa pomocy finansowej, wspierającej inicjatywy Gminnych Rad Seniorów „Pomorskie Rady Seniorów 2023”.

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13:00, zakończenie planowane jest o godz. 15:00.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu:

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk