MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
Spotkanie zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu w Starej Kiszewie

Spotkanie zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu w Starej Kiszewie

Fot. M.Kanka

W związku z realizacją projektu Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 22 i 23 lipca br. w Starej Kiszewie odbyło się spotkanie zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu dotyczące dostępności architektonicznej.

W ramach spotkania zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej FADO z Łodzi zaprezentowali dobre praktyki z zakresu dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz przeprowadzili „barierołamacz” – symulacje niepełnosprawności. Uczestnicy spotkania mogli także poszerzyć wiedzę z zakresu dostępności transportu dla osób z niepełnosprawnościami i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami obiektów zabytkowych. Drugiego dnia spotkania zespół ds. monitorowania wdrażania standardu omówił dotychczasowe postępy oraz zaplanował dalsze działania w zakresie wdrożenia opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie gmin: Kościerzyna, Człuchów, Brusy, Puck i Sierakowice.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu.

Galeria zdjęć Fot.: M.Kanka

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk