MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
środki ochrony indywidualnej.

Przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Rusza pomoc rzeczowa! [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia środki ochrony indywidualnej. Fot. pixabay.com
16.10.2020
Marta Cwalina
Marta
Cwalina
AUTOR
Marta Cwalina
Marta
Cwalina
16.10.2020

Informujemy o uruchomieniu procesu naboru wniosków na pomoc rzeczową. Pomoc rzeczową stanowić będą mogły: sprzęt i wyroby medyczne, środki ochrony indywidualnej oraz preparaty i urządzenia do dezynfekcji przeznaczone na wsparcie podopiecznych oraz personelu pracującego z osobami zagrożonymi zakażeniem COVID-19 tj. wymagającymi opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Kto może skorzystać z pomocy?

Instytucje i organizacje świadczące usługi dla grup zagrożonych ryzykiem zakażenia COVID-19 (np. w mieszkaniach wspomaganych), placówki zapewniające całodobową opiekę , noclegownie itp. takie jak:

  • Jednostki samorządu terytorialnego;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • Organizacje pozarządowe, kościelne, osoby prawne.

Wysokość wsparcia

Maksymalna ilość pomocy rzeczowej będzie uzależniona od liczby osób korzystających z pomocy świadczonej przez Wnioskodawcę na dzień złożenia wniosku.

Jak ubiegać się o pomoc rzeczową?

Za organizację naboru wniosków odpowiadają: Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” oraz Stowarzyszenie Solidarni „Plus”. Aby ubiegać się o pomoc należy wejść na niżej podany link organizacji:

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Wnioskodawców w walce z epidemią wirusa COVID-19.

Działanie to realizowane będzie w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk