MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
Nabór na warsztaty upowszechniające organizowane przez ROPS w Krakowie

Nabór na warsztaty upowszechniające organizowane przez ROPS w Krakowie

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Nabór. Warsztaty upowszechniające. Autor: Marcin Mielewczyk
05.01.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
05.01.2023

ROPS w Krakowie organizuje warsztaty upowszechniające, których tematem przewodnim jest mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Warsztaty

Informujemy o możliwości uczestnictwa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP w warsztatach upowszechniających organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’. Podczas warsztatów upowszechniających będzie możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego w ramach projektu standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szczegóły

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model

Projekt

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk