BADANIA I ANALIZY
Zmienia się profil osób korzystających z pomocy społecznej. Publikujemy kolejny raport OZPS

Zmienia się profil osób korzystających z pomocy społecznej. Publikujemy kolejny raport OZPS

grafika poglądowa
02.07.2024
Mateusz Rutkowski
Mateusz
Rutkowski
AUTOR
Mateusz Rutkowski
Mateusz
Rutkowski
02.07.2024

24 czerwca odbyła się IV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas której Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawiła "Ocenę zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za 2023 rok". Dokument na podstawie statystyki publicznej, danych resortowych oraz danych własnych przygotowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej UMWP.

Zmieniający się profil osób korzystających z pomocy społecznej jest jednym z wiodących wniosków oceny za 2023 rok. Najczęstszym powodem przyznania pomocy rodzinom była wówczas długotrwała lub ciężka choroba, a kolejnym po niej powodem – niepełnosprawność.

Rośnie liczba osób i rodzin z doświadczeniem migracji korzystających z pomocy społecznej z tytułu trudności w integracji (w obu przypadkach wzrost rok do roku o ponad 80%). Zmniejszyła się jednak suma środków przeznaczonych przez OPS/PCPR na pomoc dla tej grupy osób. Niezbędnym zadaniem w tym zakresie pozostaje uregulowanie polityki integracyjnej na poziomie regionalnym i krajowym.

Obserwujemy rosnący z roku na rok wskaźnik obciążenia demograficznego oraz medianę wieku ludności zamieszkującej pomorskie miasta i wsie. Osoby w wieku senioralnym cechuje relatywnie wysoki poziom aktywności zawodowej. W 2023 roku funkcjonowało 50 gminnych rad seniorów – o 5 więcej niż rok wcześniej. Aktywność seniorów i seniorek wspierało 47 uniwersytetów trzeciego wieku (-2 rok do roku), a w organizowanych przez nie zajęciach uczestniczyło ponad 11 tys. osób (+7,5%).

Usługi pomocy społecznej

Choć liczba osób i rodzin, którym decyzją przyznano pomoc nieznacznie wzrosła, to przede wszystkim jest on widoczny w zainteresowaniu usługami pomocy społecznej – pracą socjalną objęto 35,6 tys. rodzin (+4,8% rok do roku), a wyłącznie pracą socjalną 11,5 tys. rodzin (+6,0%). Wzrostowa tendencja dotyczyła również liczby rodzin objętych wsparciem środowiskowym w formie asystentury rodzin. W tym przypadku wzrost w ujęciu rok do roku sięgnął aż 15,9%. Niewielkie wzrosty nastąpiły także w liczbie osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usług tego typu nie świadczono w 7 gminach województwach – było ich tyle samo, co w 2022 roku.

Wsparcie rodziny i piecza zastępcza

Wciąż rośnie liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – według stanu na 31 grudnia 2023 r. było ich aż 5,7 tys. 80,8% z nich przebywało w pieczy rodzinnej. Najwięcej dzieci przebywało w pieczy dłużej niż 3 lata, a najczęstszym powodem umieszczenia była bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Ogólna liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszyła się o 1, czemu towarzyszył wzrost (o 2,8%) liczby przebywających w nich dzieci. W ujęciu rok do roku wzrosła natomiast liczba placówek wsparcia dziennego.

Infrastruktura i kadra

W 2023 roku w stosunku do 2022 roku wzrosła liczba centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych. Ubyło spółdzielni socjalnych, a liczby zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej pozostały na niezmienionym poziomie. W zasobach infrastrukturalnych przybyło klubów samopomocy, dziennych domów pomocy oraz środowiskowych domów samopomocy.

W roku oceny odnotowano nieznaczny wzrost liczby osób zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej oraz specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, jednak 21 spośród 123 jednostek gminnych nie spełniało ustawowych wymogów minimalnego zatrudnienia pracowników socjalnych.

Szczegółowe dane i analizy opisujące zasoby jednostek pomocy społecznej województwa pomorskiego znajdują się w dokumencie, który można pobrać poniżej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk