BADANIA I ANALIZY
Spada odsetek osób ubogich w Pomorskiem, ale dalej z różnych form pomocy i wsparcia korzysta ponad sto tysięcy osób! Kolejny raport OZPS opublikowany

Spada odsetek osób ubogich w Pomorskiem, ale dalej z różnych form pomocy i wsparcia korzysta ponad sto tysięcy osób! Kolejny raport OZPS opublikowany

grafika poglądowa

Podczas LV Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 26 czerwca 2024 roku Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego przedstawiła Ocenę zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2022. Ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej opierając się na danych sprawozdawczości resortowej oraz danych pozyskane z innych źródeł, w tym od jednostek pomocy społecznej działających na terenie województwa pomorskiego. Organy wykonawcze samorządu terytorialnego muszą przedstawić ocenę radom gmin i powiatów do 30 kwietnia, a do 30 czerwca sejmikom województw.

Jak wynika z tegorocznej oceny, liczba osób, które skorzystały ze wsparcia (świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, pracy socjalnej) w 2022 roku wyniosła 111,8 tys. Było to o 7,9% mniej niż w roku poprzedzającym ocenę. Natomiast liczba osób ze świadczeniami w ujęciu rok do roku zmniejszyła się o 6,1% osiągając wartość 54,3 tys. Niemal 60% rodzin odpływających z systemu pomocy społecznej stanowiły te, które zamieszkują wsie.

Wskaźnik deprywacji lokalnej określa jaki procent osób zamieszkujących daną jednostkę terytorialną uzyskało w drodze decyzji świadczenie z pomocy społecznej. W 2022 roku wskaźnik ten dla województwa pomorskiego wyniósł 2,5% i od 2021 roku zmniejszył się o 0,1 p.p. W największym stopniu zmniejszył się on w powiecie kwidzyńskim – o 0,4 p.p., jednak w trzech powiatach (bytowskim, człuchowskim oraz Sopocie) był wyższy niż w roku poprzedzającym ocenę.

Analizując dane zawarte w dokumencie należy jednak brać pod uwagę aktualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze. W 2022 roku w skali kraju zaobserwowano pogorszenie się sytuacji materialnej gospodarstw domowych pomimo wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, nominalny wzrost wspomnianego dochodu wyniósł 11,4%, jednak po uwzględnieniu inflacji, realnie był niższy o 2,6% w porównaniu do dochodu z 2021 roku. Wśród wniosków płynących z Oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2022 uwagę zwracają poniższe kwestie:

  • Z roku na rok rośnie współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi (2020 – 26,1%, 2021 – 26,8%).
  • Liczba gmin, w których nie udzielono pomocy w postaci usług opiekuńczych wyniosła 7 (zadanie własne gminy).
  • 31,9% ogółu rodzin objętych pomocą społeczną korzystało wyłącznie z pracy socjalnej (+0,6 p.p. w porównaniu z 2021 rokiem).
  • Rośnie zapotrzebowanie na usługi społeczne w zakresie integracji osób z doświadczeniem migracji ze społecznością lokalną – wydatki budżetów OPS/PCPR na pomoc w tym zakresie wzrosły z 0,3 mln do 14,2 mln (+5528,1%).
  • Wzrosła liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych (+12,7%), spadła zaś liczba dodatków energetycznych (-33,3%).

Powyższa lista to tylko wybrane wnioski, dlatego zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu dostępnego do pobrania w złącznikach znajdujących się na końcu artykułu.
Poniżej prezentujemy grafiki z wybranymi danymi pochodzącymi z Oceny zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2022.

Grafika OZPS 2022 - wybrane dane Grafika OZPS 2022 - wybrane dane

transkrypcja danych do grafik OZPS

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk