BADANIA I ANALIZY
Realizujemy badanie dotyczące deinstytucjonalizacji

Realizujemy badanie dotyczące deinstytucjonalizacji

grafika informująca o realizacji badania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zlecił firmie IBC Advisory Spółka Akcyjna realizację badania „Diagnoza w zakresie rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim”.

Deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych zakłada ograniczenie wsparcia świadczonego w formie instytucjonalnej, szczególnie zaś w placówkach całodobowych, na rzecz przeniesienia ich w środowisko lokalne, umożliwiając osobom korzystającym pozostanie w miejscu zamieszkania.

Przebadamy osoby w wieku 45+ zamieszkujące województwo pomorskie, a ponadto osoby korzystające ze wsparcia, kadrę zarządzającą i świadczącą usługi społeczne oraz wybrane usługi zdrowotne w poniższych instytucjach/ miejscach:

 • domach pomocy społecznej,
 • schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • hospicjach stacjonarnych,
 • dziennych domach pomocy,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • organizacjach pozarządowych.

Terenowa część badania będzie realizowana w sierpniu i wrześniu br. W celu uwierzytelnienia Wykonawca będzie posługiwał się listami rekomendacyjnymi wystawionymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Infografika informująca o realizacji badania

Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk