III posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

15 stycznia 2018r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na III posiedzeniu spotkali się członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs dla gmin z terenu województwa pomorskiego „Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną”

Konkurs organizowany jest na podstawie założeń projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia