BADANIA I ANALIZY
Stock photo - konsultacje

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2016

Fot. ©Depositphotos/pressmaster
29.06.2016
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
29.06.2016

Podczas obrad XXXVI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 19 czerwca br. Radni Sejmiku przyjeli informację dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016.

Zgodnie z art.16a ustawy o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy województw mają obowiązek przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej. Sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ocenę organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego muszą przedstawić do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Ocena dotyczy osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzajów ich problemów oraz ich rozkładu ilościowego. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej obejmuje w szczególności dane dotyczące:

 • Sytuacji demograficznej i społecznej;
 • Infrastruktury społecznej;
 • Osób i rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia;
 • Kadry pomocy społecznej;
 • Nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący;
 • Zasobów instytucjonalnych;
 • Współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • Aktywności projektowej.

Ponadto, mając na uwadze stale zmieniające się w regionie potrzeby, dokument ten został rozszerzony o szczegółowe dane dotyczące infrastruktury społecznej przeznaczonej dla osób starszych, oraz o dane dotyczące ekonomii społecznej. Poniższe opracowanie, które oddajemy do państwa rąk jest dokumentem opracowanym na podstawie narzędzia bazodanowego stworzonego według koncepcji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Elektroniczna wersja narzędzia umieszczona w Centralnej Aplikacji Statystycznej pozwala w zamierzeniu na całościową ocenę zasobów pomocy społecznej w gminach, powiatach i województwach. Jest to narzędzie o charakterze wspomagającym zbieranie i analizę danych niezbędnych z punktu widzenia przygotowania dokumentu.

Wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej w województwie pomorskim przy sporządzaniu „Oceny” wykorzystały w/w narzędzie. Dane przekazywane przez OPS i PCPR w zakresie tabel formularza OZPS, zostały automatycznie agregowane na poziom województwa (ROPS). Obsługa na tym poziomie sprowadziła się do weryfikacji poprawności przesłanych danych, z ewentualnym wykorzystaniem ścieżki ich korygowania. Niniejsze opracowanie stanowi analizę danych na poziomie województwa, wraz z kluczowymi rekomendacjami, na najbliższe lata. Przy sporządzaniu Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla województwa pomorskiego poza sprawozdaniami z gmin i powiatów wykorzystano również dane pochodzące z:

 • Banku danych lokalnych GUS;
 • Sprawozdania resortowe MPiPS 03R, MPiPS 05, CIS; WRiSPZ;
 • Rejestry KRS, PUW;
 • Dane własne ROPS.

Do pobrania:
Dokument: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2016

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk