POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
VII Pomorskie Forum Rad Seniorów

Po spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów [RELACJA ZDJĘCIA]

fot. Dorota Kulka, Marcin Mielewczyk
04.09.2019
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
04.09.2019

VII Pomorskie Forum Rad Seniorów z udziałem 120 przedstawicieli Rad Seniorów, jednostek samorządu terytorialnego, seniorów odbyło się 4 września 2019 w sali im L.Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas spotkania Agnieszka Kapała – Sokalska Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznczej uhonorowały laureatkę Konkursu „Pomorskie dla Seniora” w kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior z powiatu nowodworskiego – Panią Zofię Łopińską ze Sztutowa.

Informację na temat Pomorskich Rad Seniorów, źródeł finansowania, partycypacji społęcznej osób starszych przedstawiła Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds Polityki Senioralnej

Prezentacja: Partycypacja społeczna osób starszych

W prezentacji Polityka Państwa wobec starzenia się ludności. Wyzwania dr Anita Richert Kaźmierska przedstawiła zmianę struktury wieku ludności województwa pomorskiego, wyzwania determinowane starzeniem się ludności oraz wyniki badania strategii rozwoju województw oraz strategii rozwoju pomorskich gmin.

Przykłady dobrych praktyk zastosowania usług teleopiekuńczych w samorządach zaprezentował Stanisław Malinowski. Przedstawił na przykładzie dwóch gmin stosujących ststem Teleopieki oraz jeden z elementów systemu – Teleopiekuna.

Prezentacja: Przykłady dobrych praktyk zastosowania usług teleopiekuńczych w samorządach

Zasadnicza tematyka Pomorskiego Forum Rad Seniorów koncentrowała się na kwestiach związanych z projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Stan prac i planowane działania związane z Projektem Strategii przedstawił Radomir Matczak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. W dyskusji seniorzy przestawiali uwagi i sugestie. Seniorzy zostali zaproszeni do zaangażowania się w proces budowania Strategii na wszystkich etapach.

Prezentacja: Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk