BADANIA I ANALIZY
Stock photo - konsultacje

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019. Termin pozostaje bez zmian. Gminy i powiaty zobowiązane są przygotować OZPS do 30.04 br.

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Ważna informacja dla wszystkich ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. W piątek 27 marca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w Centralnej Aplikacji Statystycznej formularz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019. Poniżej publikujemy najważniejsze informacje dot. bieżącej edycji OZPS. Termin przekazania oceny pozostaje bez zmian czyli dla gmin i powiatów jest to 30 kwietnia.

Brak istotnych zmian w zakresie danych zbieranych w formularzu

Opublikowany formularz to kontynuacja koncepcji opracowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za rok 2018. Rzeczywiście w formularzu za rok 2019 nie ma istotnych zmian w zakresie zbieranych danych w stosunku do formularza za rok 2018. Jak wynika z informacji uzyskanych z MRPiPS, formularz zasilany będzie raportami graficznymi sukcesywnie, zgodnie z jego projektem. Dla ułatwienia udostępniamy Państwu wytłumaczenie sposobu aktualizacji modłów graficznych.

Instrukcja zasilania formularza OZPS raportami graficznymi

W celu zasilenia formularza OZPS raportami graficznymi prosimy o wykonanie zamieszczonej poniżej instrukcji: Przypominamy także, że zasilenia dokonują się raz dziennie, po godzinie 17:00.

Piramida wieku

lub

Opis formularza

b) skorzystać z przycisku „Zasil ponownie” widniejącego na górnej części formularza:

Potwierdzenie operacji

Po wybraniu tego przycisku, użytkownik określa zakres ponownego zasilenia oraz potwierdza wykonanie operacji:

Wsparcie dla OPS/PCPR przy sporządzaniu OZPS: samouczek, materiały ze szkoleń

W ubiegłym roku formularz OZPS przeszedł gruntowną przemianę. Wszystko odbyło się za sprawą realizowanego przez MRPiPS oraz IPiSS projektu pn.: Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego. Projekt realizowany był Projekt realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej o projekcie przeczytać można na stronie internetowej ministerstwa. Efektem projektu są również materiały pomocnicze w opracowywaniu OZPS. Są nimi: samouczek oraz materiały ze szkoleń z ubiegłego roku. Dokumenty dostępne są pobrania:

Pracownicy pomorskich OPS/PCPR mogą liczyć również na wsparcie ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. W sprawie OZPS prosimy o kontakt z pracownikiem ROPS Maciejem Kochanowski, tel. 58 326 87 54 lub mailowo pod adresem: m.kochanowski@pomorskie.eu

Przed przystąpieniem do sporządzania OZPS za 2019 rok polecamy, również zapoznać się z formularzem i objaśnieniami. Dokumenty te dostępne do pobrania poniżej:

OZPS obowiązkiem samorządów od 2011 roku

Przypominamy przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej jest dla jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440 z 2011 roku) wprowadziła do ustawy o pomocy społecznej nowe zadanie dla wszystkich samorządów w Polsce – tj. przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Art. 16a. ustawy o pomocy społecznej:

  1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
  2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.
  3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.
  4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1.

Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk