PARTNERSTWO DLA RODZINY
Partnerstwo dla Rodziny

Dwudniowe szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla Rodziny” [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia oraz informację projektową.

W dniach 19-20.07.2021 r. oraz 26-27.07.2021 r. w Gdańsku odbyły się dwa dwudniowe szkolenia zrealizowane w ramach projektu "Partnerstwo dla Rodziny".

W dniach 19-20.07.2021 r. oraz 26-27.07.2021 r. w Gdańsku odbyły się dwa dwudniowe szkolenia: „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, praca z dzieckiem z zaburzeniami osobowości, zachowań i rozwoju oraz praca z dzieckiem w depresji” i „Wczesne wykrywanie/ rozpoznanie syndromów dziecka krzywdzonego. Dziecko jako ofiara przemocy-diagnoza i forma pomocy” zorganizowane w związku z realizacją projektu „Partnerstwo dla Rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach uczestniczyło pięćdziesięciu przedstawicieli systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa pomorskiego. Szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla Rodziny” organizowane są dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa pomorskiego (np. asystentów rodziny, rodzin zastępczych, pomocowych, prowadzących rodzinne domy dziecka, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk