DEINSTYTUCJONALIZACJA
Trwa nabór kandydatów na członków Zespołu DI! [INFORMACJA]

Trwa nabór kandydatów na członków Zespołu DI! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Nabór do Zespołu DI. Autor: Marcin Mielewczyk
25.08.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
25.08.2022

Serdecznie zapraszamy do składania kandydatur na członków Zespołu ds. rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim. Osoby chętne do udziału w pracach Zespołu mogą przesyłać zgłoszenia do 8 września br.

Powołanie Zespołu

Zgodnie z Uchwałą Nr 823/379/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23.08.2022 r. Zespół ds. rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim zostaje powołany w związku z realizacją strategicznego zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego, wynikającego ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2030 roku, pn. „Koordynacja procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych w województwie”, którego główne etapy określone zostały w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. Zespół liczył będzie co najmniej 17 członków i powołany będzie na okres realizacji Planu.

Plan

W ramach realizacji powyższego zobowiązania opracowany będzie Regionalny plan rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim, mający na celu odejście od opieki instytucjonalnej na rzecz usług świadczonych w społecznościach lokalnych.

Obszary pracy

Zespół ds. rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim pracował będzie nad następującymi obszarami:

 1. Rodzina – dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami,
 2. Osoby starsze,
 3. Osoby z niepełnosprawnościami,
 4. Osoby z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie psychicznym’
 5. Osoby w kryzysie bezdomności

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatur przesyłać można w terminie do dnia 8 września 2022 roku poprzez ePuap na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: /x7tx0no864/SkrytkaESP  lub pisemnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Osobiście zgłoszenia można składać w kancelarii ogólnej UMWP w dni robocze w godzinach 7.45-15.45.

Kandydat

Kandydatem na członka Zespołu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji usług społecznych i/lub zdrowotnych,
 • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w jednym z obszarów wskazanych powyżej.

Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu należeć będzie:

 • przeprowadzenie diagnozy obszarów, które powinny zostać objęte procesem rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na podstawie dostępnych materiałów, badań, analiz oraz posiadanego doświadczenia,
 • identyfikacja interesariuszy procesu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych,
 • opracowanie Regionalnego plan rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim,
 • opiniowanie oraz konsultowanie kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań w zakresie rozwoju usług społecznych i zdrowotnych,
 • udzielanie wsparcia eksperckiego przy przygotowywaniu projektów dokumentów strategicznych, programowych lub innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju usług społecznych i zdrowotnych,
 • wyznaczanie kierunków rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian,
 • tworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze rozwoju usług społecznych i zdrowotnych.

Informacje

Szczegółowych informacji dot. naboru udziela p. Kinga Myrcik– kierownik referatu koordynacji polityki społecznej
tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu .


Praca w Zespole ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z pracą w Zespole.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk