DEINSTYTUCJONALIZACJA
Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji

Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji

grafika przedstawia książki

Opracowywanie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji realizuje się w oparciu o wymogi określone Uchwałą Nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)”.

Głównym założeniem Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji jest określenie konkretnych celów oraz działań w poszczególnych obszarach lokalnej polityki społecznej.

W zależności od potrzeb i możliwości jednostki samorządu terytorialnego oraz potrzeb lokalnej społeczności, Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych odnoszą się m.in. do takich zagadnień jak: koordynacja i zarządzanie usługami społecznymi, rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego, rozwój centrów opiekuńczo-mieszkalnych i rodzinnych domów pomocy, rozwój ośrodków wsparcia z miejscami całodobowymi, rozwój usług środowiskowych, opiekuńczych i wytchnieniowych.

Na terenie województwa pomorskiego Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji zostały przyjęte w poniższych podmiotach:

  1. Starostwo Powiatowe Wejherowo
  2. Urząd Gminy Kolbudy
  3. Urząd Gminy Redzikowo
  4. Urząd Miasta Ustka
  5. Starostwo Powiatowe Sztum
  6. Urząd Miasta Skarszewy

Pragniemy zwrócić uwagę na korzyści związane z podsiadaniem Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji pod kątem możliwości ubiegania się o dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Poniżej załączamy przyjęte Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk