KONSULTACJE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY
Konsultacje Programu Współpracy SWP z NGO 2023

Konsultacje projektu Programu Współpracy SWP z organizacjami pozarządowymi 2023

Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, zwanego dalej programem.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:

  • na stronach internetowych Urzędu: www.pomorskie.eu (zakładka URZĄD/ogłoszenia, komunikaty) oraz www.rops.pomorskie.eu (zakładka NGO i KONSULTACJE SPOŁECZNE)
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce ogłoszenia (zakładka OGŁOSZENIA);
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w  Gdańsku, ul. Okopowa 21/27;
  • w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój 4010, 4011 w godzinach od 7.45 do 15.45.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 22 września 2022 r. do 7 października 2022 r. za pomocą formularza dostępnego na wskazanych powyżej stronach.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: a.chrul@pomorskie.eu w terminie do 7.10.2022 roku.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Osobą do kontaktu jest pani Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel: 58 32 68 572, +48 789 442 464.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk