KONSULTACJE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY
Sprawozdanie z konsultacji projektu PWSWP z NGO 2023

Sprawozdanie z konsultacji projektu PWSWP z NGO 2023

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Konsultacje odbywały się na podstawie:

  • 5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) § 5 ust. 2 oraz § 9 ust.2 Uchwały Nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  • 12 ust.2 Uchwały Nr 464/XXVII/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

W dniu 22 września 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego został poinformowany o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, zwany dalej Programem. Zarządowi Województwa Pomorskiego został przedłożony projekt Programu, ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt formularza konsultacji.

W dniach od 22 września do 7 października 2022 roku odbyły się konsultacje mające na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust.3 w/w ustawy na temat projektu Programu.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej pomorskie.eu, rops.pomorskie.eu, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP.

Zaproszenie do konsultacji zostało również rozesłane drogą elektroniczną do: Centrów Organizacji Pozarządowych województwa pomorskiego, Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacyjnie do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk