KONSULTACJE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Grafika przedstawia najważniejsze informacje o konsultacjach
03.10.2023
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
03.10.2023

Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024, zwanego dalej programem.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:
• na stronach internetowych Urzędu: www.pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu;
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce ogłoszenia;
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27;
www.rops.pomorskie.eu (NGO; konsultacje społeczne)
www.bip.pomorskie.eu  Ogłoszenia
www.pomorskie.eu (Urząd/ogłoszenia, komunikaty)
• w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój 4010, 4011 w godzinach od 7.45 do 15.45.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 3 października 2023 r. do 18 października 2023 r. za pomocą formularza dostępnego na wskazanych powyżej stronach.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: a.chrul@pomorskie.eu w terminie do 18.10.2023 roku.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Osobą do kontaktu jest pani Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel: 58 32 68 572, +48 789 442 464.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk