NGO
Nabór obserwatorów do wyboru organizacji do KM FEP

Nabór obserwatorów do wyboru organizacji do KM FEP

Nabór obserwatorów do procesu wyłonienia organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

  1. Nabór obejmuje wybór maksymalnie 3 obserwatorów do procesu wyłonienia organizacji kandydujących do KM FEP.
  2. Obserwatorami mogą być osoby reprezentujące organizacje pozarządowe kandydujące do KM FEP.
  3. Obserwatorom przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniach komisji oraz składania uwag do protokołów.
  4. Obserwatorami mogą być inne organizacje pozarządowe[1], z zastrzeżeniem, iż posiadają siedzibę bądź filię na obszarze województwa pomorskiego.
  5. Obserwatorzy będą dobierani zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  6. Zgłoszenia kandydatów na obserwatorów do procesu wyłonienia organizacji kandydujących do KM FEP dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego od 14 listopada 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  7. Formularz zgłoszeniowy kandydata na obserwatora należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kmwybory@pomorskie.eu ; w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie na obserwatora.

Zgłoszenie powinno być podpisane przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego (podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny;  prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL; źródło: www.gov.pl), które przesyła się w formie dostępnej[2], w formacie „pdf”.

Zgłoszenia przesłane w terminie innym, niż w ogłoszeniu, w formie skanu, zgłoszenia nieczytelne, posiadające niewypełnione pola lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

[1]  W rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022.1327).

[2] Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062).

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk