POMORSKI ZESPÓŁ DS. KOBIET

Stanowiska:

Komentarz Zarządu Województwa Pomorskiego do stanowiska nr 1/2021

Stanowisko nr 1/2021 Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet zostało przedstawione Zarządowi Województwa Pomorskiego w dniu 28.10.2021r. Pierwsza rekomendacja bez żadnych wątpliwości została przez Zarząd przyjęta do stosowania. Druga rekomendacja dotycząca Patronatów wydaje się być nieco bardziej problematyczna do zastosowania, ponieważ nie w każdej sytuacji będzie możliwe sprawdzenie, kto weźmie udział w danym wydarzeniu czy też ingerowanie w listę jego uczestników. Wydarzenia objęte Patronatem Marszałka Województwa organizowane są przez podmioty zewnętrzne, ponadto ich liczba jest bardzo duża, zatem postulat Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet może się okazać pod wieloma względami niemożliwy do zrealizowania lub zbyt daleko ingerujący w istotę wydarzenia organizowanego przez osoby/instytucje zewnętrzne.


Informacje o PZK

Pomorski Zespół do spraw Kobiet został powołany Uchwałą nr 614/261/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z 24 czerwca 2021 r. jako działający przy Zarządzie Województwa Pomorskiego organ doradczo-konsultacyjny. Najważniejszym jego zadaniem jest podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania w zakresie pracy, płacy i awansu zawodowego kobiet. Ma też monitorować i analizować potrzeby związane z wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet. Co ważne, zespół będzie analizować aktywność organizacji, samorządów i innych podmiotów w zakresie praktyk równościowych. Ma opracowywać informacje o sytuacji w regionie w zakresie równości praw kobiet i mężczyzn oraz diagnozować bariery oraz rekomendować system promowania praktyk i polityk równościowych w tym zakresie. Ponadto, praca zespołu będzie polegać na nawiązywaniu współpracy i wymianie dobrych praktyk z innymi ciałami i instytucjami prowadzącymi podobną aktywność.


 

Aktualności