DEINSTYTUCJONALIZACJA
Zdjęcie przedstawia przebieg spotkania Zespołu ds. DI

Pierwsze spotkanie zespołu ds. DI

Zdjęcie przedstawia przebieg spotkania Zespołu ds. DI

W dniu 02.12.2022r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. rozwoju i deinstytucjonalizacji (DI) usług społecznych i zdrowotnych, którego najważniejszym zadaniem będzie opracowanie planu rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych.

Podczas spotkania Przewodnicząca Zespołu Pani Katarzyna Weremko – Dyrektor ROPS przedstawiła główne założenia planu rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych (zwanego w skrócie: Planem DI) oraz założenia procesu finasowania działań w ramach FEP 2021-2027.

Kolejnym punktem była prezentacja Pana Macieja Kochanowskiego – kierownika Referatu Analiz i Rozwoju ROPS na temat projektu diagnozy do Planu DI oraz założeń do badania w obszarze deinstytucjonalizacji, zlecanego przez ROPS.

Uczestnicy i uczestniczki spotkania wnieśli wiele uwag do przedstawionych dokumentów. Dotyczyły one przede wszystkim:

  • konieczności podkreślenia w planowanych działaniach wątku psychiatrii dziecięcej i wsparcia dzieci z problemami zdrowia psychicznego, które stały się szczególnie widoczne w okresie popandemicznym
  • uwzględnienia w badaniu obszaru infrastruktury zdrowotnej przede wszystkim rozpoznania skali potrzeb
  • poszerzenia diagnozy o wątek mieszkaniowy, jako ważny aspekt, który może wpływać na realizacją różnych przedsięwzięć.

Zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami Plan DI powinien powstać do końca marca 2023, gdyż będzie on warunkiem uruchomienia naborów na usługi społeczne w województwie pomorskim.

Na zakończenie spotkania ustalono iż projekt diagnozy do Planu DI zostanie rozesłany do członków zespołu, celem wniesienia uwag i spostrzeżeń odnośnie dodania do diagnozy innych obszarów i innych danych.

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk