Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego – szkolenie Fundacji Pro Europa

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/kasto

Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie rozpoczyna rekrutację do Projektu „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej".

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej:  II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Cel szczegółowy PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Czas trwania projektu: 2016-06-10 do: 2018-03-31 Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, objętych wsparciem w Programie - 188 w tym, co najmniej:

  • 30 osób z woj. zachodniopomorskiego,
  • 68 osób z województwa pomorskiego,
  • 40 osób z województwa kujawsko-pomorskiego,
  • 50 osób z województwa wielkopolskiego. 

Cel główny projektu:
podniesienie kwalifikacji zawodowych 188 osób, w tym 151 K i 37 M zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników inst. pomocy i integracji społecznej w formie szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do 31.03.2018r roku.

Uczestnicy:
kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej spełniający wszystkie warunki uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Warunkiem udziału jest:

  • umowa uczestnika z pracodawcą zobowiązująca go do zachowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy, kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu,
  • zatrudnienie na terenie makroregionu I obejmującego następujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,
  • skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej,
  • spełnianie przez uczestników wszystkich warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zamianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, posiadać I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, posiadać co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego, ukończyć szkolenia z zakresu II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zdać egzamin przed Komisją.
  • w pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do tych, którzy nie korzystali ze wsparcia w postaci specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego w ramach projektów finansowanych ze środków PO KL 2007-2013

Rekrutacji trwa: od 21.06.2016r. do 05.08.2016r.

Dodatkowe informacje odnośnie projektu na stronie: fundacjaproeuropa.org.pl

oraz w Biurze projektu:
ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, tel.  533 665 339 lub 56 658 59 09
ul. Plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, tel. 91 422 51 32, 91 422 51 66

Zgłoszenia do 05.08.2016r.

view szablon artykułu