ZADANIA USTAWOWE

Stock photo - osoby z niepełnosprawnościami

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U.2021 poz. 573), Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje następujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informacji dotyczących składania wniosków udziela Pani Katarzyna Żelazny pok. 318, nr. tel. 58 32 68 565.

3. Opiniowanie Ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

od 18 listopada 2017 r. jest możliwość składania wniosków:
ON-1 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
ON-2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjnew formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Przy wyborze tej formy składania wniosku prosimy każdorazowo o kontakt telefoniczny z pracownikiem ROPS wskazanym do kontaktu w ww. sprawie.

4. Realizacja zadań zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs Ofert. Szczegóły dostępne w aktualnościach.