Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim swoim działaniem obejmują cztery subregiony: południowy, nadwiślański, słupski oraz metropolitarny. Wśród bogatego katalogu usług, OWES przede wszystkim oferują: usługi prawne, marketingowe oraz księgowe. Prowadzą również doradztwo w szerokim zakresie, m. in. formalno-prawne, zawodowe, psychologiczne, biznesowe, personalne. Ofertę OWES uzupełniają specjalistyczne szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Znak Owes Dobra Robora    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmuje subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów - liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot".
Znak OWES Słupsk Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmuje subregion słupski.
Znak Owes Debrzno Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmuje subregion południowy.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

 


 


 

 

Za nami kolejne posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [RELACJA, MATERIAŁY DO POBRANIA]

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (4 marca 2019 roku), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Na zdjęciu od prawej A.Zabłocka z-ca Dyrektora ROPS, K. Weremko Dyrektor ROPS, M. Niemkiewicz Przewodnicząca PKRES, Justyna Rozbicka-Stanisławska PKRES, Ewa Szczypior PKRES. Fot.: Maciej Kochanowski

W poniedziałek 4 marca, w Sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [PKRES].


Projekt ROPS w latach 2019-2022

Po rozpoczęciu obrad przez Małgorzatę Niemkiewicz - Przewodniczącą PKRES, członkowie komitetu mieli okazję wysłuchać prezentacji Katarzyny Weremko - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP, która dotyczyła założeń projektu pt.: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022.". Wartość realizowanego projektu to 1,95 mln zł. Główne zadania projektu to:

  • Zapewnienie warunków do realizacji wojewódzkiej polityki rozwoju i systemu wsparcia ekonomii społecznej;
  • Zapewnienie warunków do rozwoju różnych form kooperacji pomorskich przedstawicieli JST, instytucji rynku pracy, NGO, biznesu i systemu edukacji działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
  • Monitoring rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Wsparcie ze środków EFS

Kolejnym punktem obrad była prezentacja Marcina Fuchsa - Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP dotycząca planu naborów w 2019 roku oraz informacji o wdrażaniu EFS w województwie pomorskim. Jak wynika z informacji przekazanych przez Pana Dyrektora na przełomie września i sierpnia tego roku ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Podziałania 6.2.2 RPO WP – Rozwój Usług Społecznych. Planowana alokacja środków na ten cel to przeszło 23 mln EURO.

Liderzy Młodzieżowi

W następnej części spotkania, uczestnicy wysłuchali prezentacji Adama Krawca - Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu UMWP, na temat otwartego konkursu ofert w obszarze edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich – „Liderzy młodzieżowi".  Celami konkursu są:

  • Utworzenie sieci liderów młodzieżowych w każdym powiecie;
  • Powołanie powiatowych opiekunów sieci liderów młodzieżowych;
    spośród samorządu powiatowego, edukacji, NGO (mentorzy liderów młodzieżowych);
  • Wypracowanie koncepcji funkcjonowania powiatowych sieci liderów młodzieżowych.

Wybrany w otwartym konkursie ofert podmiot (lub partnerstwo) będący organizacją działalności pożytku publicznego zrealizuje m.in. następujące działania: program wsparcia młodzieży i ich opiekunów, regionalne seminarium, wsparcie młodzieży w opracowaniu propozycji projektów czego efektem będzie realizacja przez liderów młodzieżowych projektów społeczno-obywatelskich. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone podczas Gali Regionalnej – VIII Forum Pomorskiej Edukacji w październiku w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Należy podkreślić że w/w projekty wpisywać będą się w ogłoszony na 2019 rok przez Sejmik Województwa Pomorskiego – Rok Wolności i Solidarności.

Wyróżnienie dla Spółdzielni Socjalnej „Słoneczne Wzgórza"

W trakcie obrad miało miejsce miłe wydarzenie. W związku z nagrodzeniem podczas gali Pracodawców Pomorza Spółdzielni Socjalnej Słoneczne Wzgórza wyróżnieniem - Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie, Mariusz Florczyk – Prezes spółdzielni oraz członek PKRES otrzymał specjalne gratulacje. Z tej okazji prezes wyróżnionej spółdzielni otrzymał z rąk Małgorzaty Niemkiewicz - Przewodniczącej PKRES oraz Katarzyny Weremko – Dyrektor ROPS okolicznościową grafikę.


Mariusz Florczyk – Prezes spółdzielni "Słoneczne Wzgórza", otrzymał z rąk Małgorzaty Niemkiewicz - Przewodniczącej PKRES oraz Katarzyny Weremko – Dyrektor ROPS okolicznościową grafikę.

Kondycja Trzeciego Sektora oraz Standard pracodawcy odpowiedzialnego i wrażliwego społecznie

W kolejnej części posiedzenia, Jerzy Boczoń – Prezes Fundacji RC, reprezentant OWES „Dobra robota" oraz członek PKRES, zaprezentował zgromadzonym wyniki badania zrealizowanego w oparciu o narzędzie stowarzyszenia „Klon-Jawor", które dotyczyło kondycji organizacji pozarządowych działających na Pomorzu. Wkrótce na stronie ROPS udostępniony zostanie do pobrania raport z w/w badania. Swoje wystąpienie Jerzy Boczoń uzupełnił krótką informacją na temat opracowanego przez Pomorski Klaster Ekonomii Społecznej (Zespół standaryzacji) dokument, który ułatwi równe traktowanie podmiotów z różnych sektorów oraz na ocenę rozwiązań w nich wdrażanych w zakresie rozwiązań z tzw. obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Dokument nosi nazwę standard pracodawcy odpowiedzialnego i wrażliwego społecznie i jest póki co jedynie w wersji roboczej. Jego finalną wersję, postaramy się udostępnić na naszej stronie internetowej.

Sprawy organizacyjne

Ostatni punktem posiedzenia PKRES były sprawy organizacyjne. Członkowie komitetu ustali m.in. plan pracy na najbliższy rok, w tym zaplanowano spotkania wyjazdowe, rozstrzygnięto kwestie członkostwa nowych osób w komitecie oraz poruszono sprawy związane z grupami roboczymi komitetu. 

Poniżej materiały ze spotkania dostępne do pobrania:

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022".

 

Galeria zdjęć Fot.: Maciej Kochanowski

view szablon artykułu